มาแล้ว..โครงการผลิตต้นกล้า”กระท่อมพันธุ์ดี” แจกเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยาย “กระท่อมพันธุ์ดี” โดยนำเมล็ดที่ปลอดเชื้อมาเพาะเลี้ยงด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเพาะพันธุ์ “กระท่อมพันธุ์ดี” ไว้ใช้เป็นสมุนไพรในครัวเรือน และนำไปพัฒนาอาชีพเป็นพืชทางเลือกในอนาคต ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยปี 60 – 64 เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การผลิตพืชเชิงพาณิชย์หรือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก

โครงการนี้ได้ดำเนินการผลิตต้นกล้า “กระท่อมพันธุ์ดี” รวมกว่า 210,000 ต้น แจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ อาทิ สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 30 รายต่อศูนย์ รวม 882 ศูนย์ทั่วประเทศ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน/Young Smart Farmer/ Smart Farmer/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและประชาชนทั่วไป

278455041 351793896983348 6857443362464655131 n

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ “ต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี” รายละ 3 ต้น ได้ที่จุดบริการพืชพันธุ์ Doae ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี/ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง/ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา/ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช/ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์/ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก/ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม/ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี