พาณิชย์ เคาะส่วนต่างข้าวโพดงวดที่ 8 “ไม่ต้องจ่าย” 8 งวดติด หลังราคาพุ่งต่อเนื่อง

พาณิชย์ เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่ 8 “ไม่ต้องชดเชย” 8 งวดติดต่อกัน หลังราคาพุ่งเกินเพดานประกันรายได้เฉลี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ 12.41 บาท สูงกว่าราคาที่ประกัน 3.91 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ “เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์“ปี 2564/65

โดยมีมติไม่จ่ายเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 8 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 3 ที่จะจ่ายให้กับ “เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564-31 พ.ค.2565 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-19 มิ.ย. 2565

nsx042022 5 1 e1562988339505 840x420 1
พาณิชย์เคาะไม่ต้องจ่ายชดเชยงวดที่ 8

ทั้งนี้ การคำนวณส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% สำหรับงวดที่ 8 อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 12.41 บาท สูงกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ กก.ละ 8.50 บาท หรือสูงกว่าราคาประกันรายได้ 3.91 บาท ทำให้ไม่ต้องจ่ายชดเชยเป็นงวดที่ 8 ติดต่อกัน หลังจากราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562/63 , 2563/64 และ 2564/65) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 700 กก. ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ราคารับซื้อ “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน โดยถ่วงน้ำหนักราคาตามปริมาณผลผลิตรายจังหวัดที่ออกสู่ตลาดรายเดือนในเดือนที่กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจากจังหวัดที่มีปริมาณผลผลิต “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” มากที่สุด 10 อันดับแรก ตามข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย นครสวรรค์ ลพบุรี เชียงราย พิษณุโลก และแพร่ เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 ในกรอบวงเงิน 1,863 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกร “ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” โดยจะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนสิ้นสุดโครงการ

โดยมี “เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด” ทั้งประเทศ 4.5 แสนครัวเรือน ปลูกมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมา คือ จังหวัดตาก เชียงราย และกระจายอยู่ 17 จังหวัดภาคเหนือกับหลายจังหวัดในภาคอีสานและมีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย