กระทรวงเกษตรฯ มุ่งส่งเสริมสินค้าฮาลาล ผลักดันสินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน จ.เพชรบุรี ตั้งเป้าในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

824015
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี พร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชน และมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

       

824025

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปโคเนื้อให้เป็นอาหารที่มีตราฮาลาลของมุสลิม ได้แก่ เนื้อฝอย เนื้อฝอยสมุนไพร เนื้อน้ำพริกกระเหรี่ยง และเนื้อแดดเดียว โดยชุมชนบ้านกลางพัฒนา เป็นกลุ่มปลายน้ำที่รับเนื้อวัวมาจากกลุ่มกลางน้ำ แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีสูตรเฉพาะตัว และในปี 2559 ได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม ให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีการแบ่งหน้าที่และดำเนินงานกลุ่มอย่างมีศักยภาพ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย มุ่งสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ ทำให้เกิดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 76 ราย สมาชิกมีรายได้จากการปันผลประมาณ 200 – 300 บาท/ปี และมีรายได้จากค่าแรงงานในการแปรรูปประมาณ 300 บาท/วัน ปริมาณผลผลิต เนื้อฝอย เนื้อฝอยสมุนไพร เนื้อน้ำพริกกระเหรี่ยง จำนวน 1,600 กระปุก (ในประเทศ 500 กระปุก/ต่างประเทศ 1,100 กระปุก) เนื้อแดดเดียว 100 กก.

824028

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการฝึกอบรมการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่ม และในอนาคตตั้งเป้าหมายในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

824029
824018
824026
824023