อธิบดีกรมข้าว เปิดงานเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่และข้าวจีเอพี (GAP) หอมมะลิ 105 ร่วมผลักดันกลุ่มเกษตรอินทรีย์นาโส่ พร้อมขับเคลื่อนข้าวอินทรีย์สู่สากล

วันที่ 16 พ.ย. 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานเชื่อมโยงตลาดนาข้าวแปลงใหญ่ และข้าวเจเอพี (GAP)​ หอมมะลิ 105 จากโครงการเกษตรอินทรีย์ล้านไร่ ปีการผลิต2565/2566 โดยมี นายสุเทพ คงมาก และนายนำชัย พรหมมีชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว  

8DFE6B5F 64D1 4EC1 BD42 7E2947509C2E

พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการข้าวทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายนพดล ผุดผ่อง เกษตรจังหวัดยโสธร นายมั่น สามสี ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรทำนานาโส่ ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า จังหวัดยโสธร  โดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์รักษ์ธรรมชาติบ้านโศกขุมปูน ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่  พาณิชย์จังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่และ ข้าวจีเอพี (GAP)  หอมมะลิ 105  ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ล้านไร่ ปีการผลิต 2565/66  เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่  และเกษตรกรทั่วไป  ในการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ 105  

88930DAB 5E4C 43F2 9E7D 49E4F0A439B6

โดยโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ เปิดรับซื้อข้าวหอมมะลิ 105 จำนวนกว่า 2,000 ตัน โดยเปิดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 ทั้งข้าวเปลือกสด และข้าวเปลือกแห้ง ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตข้าวในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม  นับเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรจังหวัดยโสธรเพิ่มพื้นที่ในการผลิตข้าวอินทรีย์ต่อไป

8443C73D 9C21 43A1 B981 2131FA7738D9

ในการนี้ อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนา “ข้าวอินทรีย์” ทั้งระบบ  พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร อีกทั้งได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสังเกตการณ์การดำเนินการตรวจสอบเครื่องชั่ง/ตวง/วัด ของโรงสีกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ และรับชมนิทรรศการการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่