กรมประมง กำหนดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 2567-2568 ระหว่างวันที่ 1 – 29 ก.พ. 2567 

กรมประมงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง 2567 – 2568 มายื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ กรมประมง หรือ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล ทั้งนี้ ขึ้นรอบปีการประมงใหม่ เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2567 หากเรือประมงลำใดออกไปทำประมงโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถออกทำการประมงได้

587998
นายบัญชา  สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง

นายบัญชา  สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเรือประมงพาณิชย์ที่อยู่ในระบบใบอนุญาตทำการประมงพณิชย์ จำนวน 9,310 ลำ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มีผลผลิตที่ได้จากการทำประมงพาณิชย์มากกว่า  1 ล้านตัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาท ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืนด้วยการกำกับ ควบคุม และดูแลการทำประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทำการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน (ค่า MSY) ตามข้อกำหนดในมาตรา 19 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในการออกไปทำการประมงอย่างถูกกฎหมาย เรือประมงจะต้องมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ออกโดยกรมประมง สามารถทำการประมงได้ตามปีการประมง (โดยใบอนุญาตฯ มีอายุปีการประมง 2 ปี) และขณะนี้ใบอนุญาตทำการประมงเดิมจะหมดอายุลงในวันที่ 31 มีนาคม 2567 นี้ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้กำชับให้กรมประมงเร่งดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องชาวประมง

เรือประมง
กำหนดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 67-68 ระหว่าง 1 – 29 ก.พ. 67 

ดังนั้น กรมประมงจึงออกประกาศ เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2567 – 2568 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะทำการประมงพาณิชย์ ในปีการประมงใหม่ มายื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ได้ที่ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ กรมประมง หรือ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล ในระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

593094
กำหนดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 67-68 ระหว่าง 1 – 29 ก.พ. 67 

         

สำหรับชนิด ขนาด และจำนวนของเครื่องมือทำการประมงที่สามารถขอรับใบอนุญาตใช้ทำการประมงพาณิชย์ได้มี ดังนี้

ชนิดเครื่องมือทำการประมงขนาดเรือ (ตันกรอส)จำนวน / ขนาด ที่ขอได้
1. อวนลากคู่ทุกขนาดอวนลากคู่ ความยาวคร่าวล่าง ไม่เกิน 100 เมตร
2. อวนลากแผ่นตะเฆ่ทุกขนาดความยาวคร่าวล่าง ไม่เกิน 60 เมตร
3. อวนลากคานถ่างทุกขนาดจำนวนอวน ไม่เกิน 8 ปาก
4. อวนล้อมจับทุกขนาดความยาวคร่าวบน ไม่เกิน 2,500 เมตร
5. อวนล้อมจับปลากะตักทุกขนาดความยาวคร่าวบน ไม่เกิน 1,000 เมตร
6. อวนครอบปลากะตัก ทุกขนาดความยาวคร่าวล่างทั้ง 4 ด้านรวมกันไม่เกิน 200 เมตร
7. อวนช้อน/ยกปลากะตัก ทุกขนาดความยาวคร่าวบนทั้ง 4 ด้านรวมกันไม่เกิน 120 เมตร
8. เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)ทุกขนาด1 หน่วย / 1 ลำ
9. อวนครอบหมึกทุกขนาดความยาวคร่าวล่างทั้ง 4 ด้าน รวมกันไม่เกิน 150 เมตร
10. อวนช้อนปลาจะละเม็ด ทุกขนาดคร่าวรอบปากอวนทุกด้านรวมกันไม่เกิน 500 เมตร
11. อวนติดตา ตั้งแต่ 10 – 29.99 ตันกรอสความยาวเชือกคร่าวบนรวมกันไม่เกิน 15,000 เมตร
ตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไปความยาวเชือกคร่าวบนรวมกันไม่เกิน 28,000 เมตร
12. อวนรุนเคย ทุกขนาดความยาวคร่าวล่าง ไม่เกิน 60 เมตร
13. คราดหอยลาย ทุกขนาด1 หน่วย / 1 ลำ
14. คราดหอยแครง ทุกขนาด1 หน่วย / 1 ลำ
15. คราดหอยอื่น ทุกขนาด1 หน่วย / 1 ลำ
16. ลอบปลาตั้งแต่ 10 – 29.99 ตันกรอสไม่เกิน 200 ลูก
ตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไปไม่เกิน 300 ลูก
17. ลอบปูตั้งแต่ 10 – 29.99 ตันกรอสไม่เกิน 3,500 ลูก
ตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไปไม่เกิน 4,500 ลูก
18. ลอบหมึกตั้งแต่ 10 – 29.99 ตันกรอสไม่เกิน 320 ลูก
ตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไปไม่เกิน 400 ลูก
19. ลอบหมึกสายตั้งแต่ 10 – 24.99 ตันกรอสไม่เกิน 20,000 ลูก
ตั้งแต่ 25 ตันกรอส ขึ้นไปไม่เกิน 27,500 ลูก
20. เบ็ดราวทุกขนาดไม่เกิน 50 สาย
21. แผงยกปูจักจั่นทุกขนาดไม่เกิน 500 สาย
22. เบ็ดมือทุกขนาด1 หน่วย / 1 ลำ
23. เครื่องมืออื่น  
593095
กำหนดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 67-68 ระหว่าง 1 – 29 ก.พ. 67 

โดยผู้มาขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ ได้แก่

(1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)

(3) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)

         

(4) หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง (กรณีที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมหรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่ขอรับใบอนุญาต)

         

(5) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง โดยถ่ายไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป ดังนี้

              

(5.1) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จำนวน 1 รูป

              

(5.2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ (กรณีที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์อยู่เดิมจะต้องมีเครื่องหมายประจำเรือปรากฎอยู่ในภาพถ่ายด้วย) จำนวน 1 รูป

              

(5.3) ภาพถ่ายเรือเต็มลำด้านซ้ายหรือขวา จำนวน 1 รูป

         

(6) หลักฐานและเอกสารอื่นที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอ

593097
กำหนดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 67-68 ระหว่าง 1 – 29 ก.พ. 67 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละอำเภอจะได้ตรวจความถูกต้องของคำขอและเอกสารให้เรียบร้อย พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-license ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดรับคำขอ ซึ่งเมื่อกรมประมงพิจารณาเสร็จสิ้นจะส่งผลการพิจารณาให้ประมงอำเภอท้องที่เพื่อแจ้งผลให้ผู้ที่ขออนุญาตทราบก่อนถึงปีการประมงใหม่ เพื่อที่เรือประมงพาณิชย์จะได้สามารถออกทำการประมงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.ก.การประมง 2558

593096
กำหนดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 67-68 ระหว่าง 1 – 29 ก.พ. 67 

อธิบดีฯ กล่าวในตอนท้ายว่า หากผู้ใดออกไปทำประมงทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามัน โดยไม่มีใบอนุญาตทำการประมง จะมีบทกำหนดโทษตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ทั้งทางอาญาและมาตรการทางการปกครอง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เรือประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป และประสงค์จะทำประมงพาณิชย์ มาดำเนินการตามขั้นตอนและวันเวลาตามที่ทางราชการได้แจ้งไปและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  อีกทั้ง การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ในปีนี้ กรมประมงได้เปิดโอกาสให้ชาวประมงที่เรือประมงซึ่งมีใบอนุญาตทำการประมง แต่เรือประมงเกิดความชำรุด ทรุดโทรม หรือ เรือจม อับปาง สามารถนำเรือประมงลำอื่นมาขอรับใบอนุญาตแทนได้ รวมทั้ง ผู้ที่เคยมีลักษณะต้องห้ามในการได้รับอนุญาต หากสิ้นสุดลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ หรือผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนพื้นที่ทำการประมง หรือ เปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงข้ามกลุ่มสัตว์น้ำก็สามารถยื่นคำขอได้ ซึ่งหากไม่กระทบกับปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่จะอนุญาตให้ทำการประมงได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเห็นชอบ กรมประมงก็จะอนุญาตให้ทำการประมงตามที่ประกาศได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพทำการประมงตามนโยบายของรัฐบาล

593098
กำหนดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 67-68 ระหว่าง 1 – 29 ก.พ. 67 

ทั้งนี้ กรมประมงได้เปิดคลินิกประสานงานการขอรับอนุญาตทำการประมง เพื่อให้พี่น้องชาวประมงสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสแกน QR-Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทร.02-561-2341 , 082-649-7981 , 064-695-3360 , สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอที่มีอาณาเขตติดทะเล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า