“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทย เผยส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนโตต่อเนื่อง ตามนโยบาย“การตลาดนำ” ของนายก “เศรษฐา”

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนในปี 2566 มีมูลค่าสูงถึง 387,118.31 ล้านบาท นับเป็นร้อยละ 41.92 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยทั้งหมด ขยายตัวร้อยละ 6.19 ในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าการส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง สูงถึง 213,593.8 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 26.14 เป็นมูลค่าส่งออกทุเรียนสดจำนวน 137,477.75 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 29.65 ตลาดจีนจึงมีความสำคัญสำหรับสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก

ทุเรียนแกะเนื้อ
สินค้าเกษตรของไทยไปจีนโตต่อเนื่อง

ตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้“ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การส่งเสริมตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนจึงมีความสำคัญสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก หากพิจารณาตัวเลขการค้าผ่านแดน พบว่า จีนเป็นคู่ค้าผ่านแดนอันดับ 1 ในปี 2566 มีมูลค่าการค้า 423,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 44.09 นับเป็นการส่งออกทุเรียนสดมากสุด 93,692 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 81.7 โดยด่านศุลกากรสำคัญในการส่งออกทุเรียนสดไปจีน ได้แก่ ด่านศุลกากรมุกดาหาร นครพนม และเชียงของ

ปี 2567 “ทีมไทยแลนด์” ยังเดินหน้าด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ ใช้การตลาดนำ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรไทย ดิฉันในฐานะผู้แทนการค้าไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เจรจากับทางการจีนเพื่อเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มเติม เช่น ทุเรียนเฟรชคัต สัปปะรดเฟรชคัต เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าจัดตั้งศูนย์บริการค้าชายแดนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service : OSS) และการเชื่อมโยงเอกสารส่งออก–นำเข้าผ่านระบบ National Single Window (NSW) อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน ผ่านแดนแบบครบวงจร รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนในรูปแบบต่าง ๆ