กระทรวงเกษตรฯ หวังพัฒนา อาชีพของเกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้สามารถลดผลกระทบจากภัยช้างป่า รวมทั้งปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านขยายผล 9 หมู่บ้าน

58007

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วม ณ ตลาดร้อยร้าน อำเภอท่าตะเกียบ ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลความต้องการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบจากภัยช้างป่า รวมทั้งปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านขยายผล รวม 9 หมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการกำหนดแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และเป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

58015

ทั้งนี้ อำเภอท่าตะเกียบ แบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วย 2 ตำบล 44 หมู่บ้าน พื้นที่รวม 677,500 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 308,708 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.56 ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากช้างป่า จำนวน 473 ไร่ เกษตรกร 150 ราย พื้นที่การเกษตรที่มักได้รับผลกระทบจากช้างป่า ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืชที่นิยมปลูกในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

นอกจากนี้ อำเภอท่าตะเกียบ มีหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองมะหาด ตำบลท่าตะเกียบ และมีหมู่บ้านขยายผลในพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบอีก 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอ่างเตย บ้านเนินน้อย บ้านน้อยนาดี และบ้านเนินกระบก โดยที่ผ่านมาอำเภอได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาช้างป่าร่วมกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้ามาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่า ทำให้เกษตรกรมีช่องทางทำกินเพิ่มขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืน

58017

จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นที่แปลงใหญ่โคขุน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ชมนิทรรศการและรับฟังรายงานแผนการจัดทำระบบกระจายน้ำสำหรับแปลงหญ้าอาหารสัตว์ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดสระแก้ว ชมนิทรรศการและรับฟังรายงานการจัดทำแปลงหญ้าอาหารสัตว์สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่โคขุน