กรมหม่อนไหมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์หม่อนและการเก็บข้อมูลพันธุ์หม่อนอนุรักษ์ เพิ่มทักษะในการปรับปรุงพันธุ์หม่อนให้กับเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม

S 8478737
นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม

5 กุมภาพันธ์ 2567 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์หม่อนและการเก็บข้อมูลพันธุ์หม่อนอนุรักษ์ โดยมีนางพรพิณี บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กล่าวรายงาน และ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

S 8478736

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเพื่อให้นักวิชาการเกษตรและนักวิทยาศาสตร์ของกรมหม่อนไหม มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาของหม่อน การจัดเก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา ข้อมูลทางการเกษตรของหม่อน และทักษะด้านเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์หม่อน สามารถพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์หม่อนอนุรักษ์ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยจะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

S 8478734
S 8478749
S 8478741
S 8478738
S 8478732