ภูมิธรรม แถลงผลงานพาณิชย์ยุคใหม่ ดันพืชเกษตรทุกตัวราคาพุ่ง แก้ไขปัญหาทั้งระบบ

S 5669086
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์

ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงประเด็นราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ภายใต้การทำงานของรัฐบาล พร้อมด้วย นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ 

S 5669088

นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนมารับหน้าที่ดูแลกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน  ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 รัฐบาลนี้เริ่มต้นด้วยการประกาศเจตนารมณ์ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชน ใช้มาตรการทางการค้าทั้งหมดดูแลชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ได้มีการใช้มาตรการลดราคา ตรึงราคาสินค้าที่เป็นมาตรการชั่วคราว และศึกษาโครงสร้างราคาเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว เราไม่อยากมาซับซิไดซ์ให้ทุกปีไม่เช่นนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงได้วางแผนแก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่อง ที่ผ่านมาสินค้าเกษตรราคาดีขึ้นทุกตัว 

S 5669089

ภาครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ผลักดันดูแลสินค้าเกษตรที่เห็นชัดคือ ราคาข้าวหอมมะลิ/ข้าวเหนียว ราคาเพิ่มขึ้น 12% มันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น 49% ปาล์มน้ำมัน เพิ่มขึ้น 9% ยางพารา ยางแผ่นดิบ เพิ่มขึ้น 22% พืชหัว เช่น หอมแดง เพิ่มขึ้น 27% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น 6% 

202402087541afb6186ac81cd53dee9fa0fdad47155731

ทั้งนี้แนวนโยบายการดูแลสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ยุคใหม่ ประกอบด้วย การวางแผนล่วงหน้าจัดการผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา เพื่อพยากรณ์อนาคตได้ บริหารจัดการผลผลิตล่วงหน้าทำให้ราคามีเสถียรภาพ มีการใช้ความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายใน และไปรษณีย์ไทย ระบายสินค้าเกษตร มีการจัดทำ Directory สินค้าผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทราบทั้งปริมาณและผลผลิตของพืชเกษตรแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่ พร้อมวางระบบติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร เพื่อรับมือแก้ปัญหาล่วงหน้า มีการศึกษาโครงสร้างต้นทุนและราคาสินค้าเกษตรให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างสมดุล แก้ปัญหาทั้งระบบ มีการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เช่น พัฒนาพันธุ์ข้าว ส่งเสริมการปลูกสินค้าเกษตร แก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังร่วมกับภาคเอกชน เพราะมันสำปะหลัง มีความต้องการมากในตลาดโลก ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกเป็นลำดับต้นของโลก แต่เรายังผลิตได้ต่ำกว่าความต้องการของตลาดโลกถึง 20% ตนได้ประชุมกับสมาคมมันสำปะหลังที่โคราช เราจะร่วมมือกับเอกชนทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อร่วมกันหาทางออก รวมไปถึงการทำน้อยได้มาก พัฒนาศักยภาพเกษตรกร Smart Farmer ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ภาคเกษตรไทยสามารถเติบโต เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนสร้างผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และดูแลเกษตรกรรุ่นเก่า ให้ทั่วถึงก้าวทันโลก

กรมการค้าภายใน

“ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจในสินค้าและความใส่ใจในปัญหาของพี่น้องประชาชน เอาวิทยาการการบริหารจัดการ และความเข้าใจของแต่ละองค์กรทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหาในทุกระยะ ขอบคุณความตั้งใจในการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้วิธีคิดที่นอกกรอบ หากลไกมาพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ ทำให้สามารถสำเร็จได้ ถ้าเรารู้จักคิดและรู้จักทำ” นายภูมิธรรมกล่าว