ธรรมนัส เล็งแผนบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวนาเกลือ เตรียมผลักดันโครงการพัฒนาการผลิตเกลือทะเลคุณภาพเพื่ออนุรักษ์วิถีอาชีพเกลือทะเลและพื้นที่นาเกลือ

719827

วันที่ 19 ก.พ. 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกรนาเกลือ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meetings)

719830
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้มติให้มีการศึกษาและทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการผลิตเกลือทะเลคุณภาพเพื่ออนุรักษ์วิถีอาชีพเกลือทะเลและพื้นที่นาเกลือ ปีการผลิต 2566/67 เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเกลือที่ประสบปัญหาหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทยให้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

719831

ประกอบด้วย 1) กิจกรรมสนับสนุนค่าบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเล และ 2) กิจกรรมการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเล รวมถึงได้มติให้มีการศึกษาและทบทวนหลักการจัดตั้งโรงงานแปรรูปเกลือบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์รวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองในด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 1) โรงงานแปรรูปเกลือบริสุทธิ์เพื่อการอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต10,000 – 12,000 ตัน และ 2) โรงงานแปรรูปเกลือบริสุทธิ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

378574

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมบูรณาการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในแก่กลุ่มเกษตรกรอีกด้วย

719832

ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตและการตลาดเกลือทะเลไทยในฤดูกาลผลิต 2566/67 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จํานวน 408 ครัวเรือน 1,392 แปลง พื้นที่ 13,515.74 ไร่ ปริมาณผลผลิตรวม 14,524.30 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)