“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

722917
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและพบปะเกษตรกร ณ โครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีความพร้อมด้านแบบก่อสร้าง และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานการจัดสรรหาที่ดิน อย่างเร่งรัดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

722911

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร จำนวน 129 ราย แบ่งเป็น อำเภอลำสนธิ จำนวน 68 ราย 84 แปลง เนื้อที่ 726-2-56 ไร่ และอำเภอชัยบาดาล จำนวน 61 ราย 70 แปลง เนื้อที่ 695-1-79 ไร่ นอกจากนี้ ได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ปลากะโห้ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง และปลาสร้อยขาว จำนวน 200,000 ตัว อีกด้วย

722910

ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดลพบุรี มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4.06 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 2.84 ล้านไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 305,000 ครัวเรือน มีระบบชลประทานจากโครงการเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ 0.67 ล้านไร่ ทำให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว 0.81 ล้านไร่ รองลงมา คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.38 ล้านไร่ อ้อยโรงงาน 0.37 ล้านไร่ และมันสำปะหลัง 0.34 ล้านไร่ ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ โคนม และโคเนื้อ โดยมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากที่สุด คือ ไก่เนื้อ มูลค่า 14,400 ล้านบาท จังหวัดลพบุรี มีผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP ภาคการเกษตร มูลค่า 17,775 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP จังหวัดลพบุรี

722912
722914
722918
722922