ไทย – เวียดนาม กระชับความสัมพันธ์อันดี พร้อมผลักดันการส่งออกสินค้าด้านการเกษตรระหว่างกัน

725120 0

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายเล มิญ ฮวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (H.E. Mr. Le Minh Hoan) โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

725121 0

สำหรับการหารือในวันนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานด้านการตีตลาดสินค้าเกษตรโลกของฝ่ายเวียดนาม และเน้นย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างไทยและเวียดนาม รวมถึงระบุว่า ฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนและผลักดันการยกระดับความร่วมมือภาคเกษตรร่วมกับฝ่ายเวียดนาม อาทิ ความร่วมมือด้านพันธุ์พืชไร่ พืชสวน ประมง ปศุสัตว์ และมาตรฐานสินค้า โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

725122 0

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการลงนาม MOU ด้านการเกษตรระหว่างไทย-เวียดนาม (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมุ่งเน้นให้พัฒนากรอบความร่วมมือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์โลก เพื่อเป็นช่องทางการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงพาณิชย์และวิชาการ โดยทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสนใจการลงนาม MOU ฉบับดังกล่าวเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2567 เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และเสาะหาโอกาสการขยายตลาดภาคการเกษตร อีกด้วย

725123 0

ทั้งนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 9 ของไทย ซึ่งระหว่างปี 2564-2566 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 3.38 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรทั้งหมดของไทยกับโลก โดยสินค้าเกษตรส่งออกของไทยไปเวียดนาม 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส 2) เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อาทิ นมยูเอชที นมถั่วเหลือง 3) ของปรุงแต่งที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ นอกจากอาหารสุนัขหรือแมว อาทิ อาหารสุกร อาหารกุ้ง 4) บุหรี่ที่มียาสูบ และ 5) อาหารปรุงแต่งอื่น ๆ อาทิ เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม

725126 0
725128 0
725130 0
725134 0
725135 0
725136 0