รมว.ธรรมนัส เปิด “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567” มุ่งเดินหน้าพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ยกระดับการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างประเทศ

578717
578715
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

578726

สำหรับงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดย สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย และเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ โดยยึดหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ การแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์

578725

ในโอกาสนี้ รมว.ธรรมนัส ได้เปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ (CLT-Coop International Cooperation Center ) เพื่อยกระดับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและสหกรณ์ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ อีกด้วย

578729

ทั้งนี้ รมว.ธรรมนัส ได้ร่วมหารือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย หรือ ANGKASA สำหรับแนวทางความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการค้าระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน (C-2-C) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าของสหกรณ์ทั่วประเทศที่มีจำนวนมากกว่า 6,300 แห่ง สมาชิก 11 ล้านครัวเรือน มีมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมมากถึง 4 ล้านล้านบาท แบ่งประเภทสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในอนาคตต่อไป

578730
578733