‘รมช.อนุชา’ ปลุกคนรุ่นใหม่ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ในงานเทศกาล “ฟื้นคืนภูมิบ้านมโนรมย์” ดันกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

S 4710547
S 4710549
S 4710533

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน เทศกาล “ฟื้นคืนภูมิบ้านมโนรมย์” ภายใต้แนวคิด “ยลวิถีปากน้ำคุ้งสำเภา เรื่องเล่าปลาเหนือเขื่อน เยือนแม่น้ำสองสี เสริมบารมีจากเทพกวนอู” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ณ ลานเรือสำเภาทอง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมี นายนที มนตรีวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย เหลืองทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

S 4710535

สำหรับงานเทศกาล “ฟื้นคืนภูมิบ้านมโนรมย์” เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ คือ อำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูคุณค่าและมูลค่าทุนวัฒนธรรม (Soft Power) ในอำเภอมโนรมย์ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทุนวัฒนธรรมของอำเภอมโนรมย์ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และเพื่อสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจในอำเภอมโนรมย์บนฐานศิลปวัฒนธรรม

S 4710536

”การบูรณาการของเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาท ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องในอำเภอมโนรมย์ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าของดีของเด่นพื้นบ้าน พืชผลทางการเกษตร รวมทั้งเป็นการนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งผมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ส่งเสริมให้ลูกหลานไทยได้กลับมาทำเกษตรในบ้านเกิดเพื่อพัฒนาสู่เกษตรยุคใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้ขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสนใจด้านการเกษตร พัฒนาสู่การเป็น “ยุวเกษตรกรเงินบาทแรกของแผ่นดิน” รวมทั้งขับเคลื่อนชัยนาทโมเดล เพื่อเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการเกษตร“ รมช.อนุชา กล่าวย้ำ

S 4710537

โอกาสนี้ รมช.อนุชา ชมกิจกรรมขบสนการแสดง แสง สี เสียง ย้อนร้อยประวัติศาสตร์มโนรมย์ ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์มโนรมย์ เช่น มุมเช็กอินริมแม่น้ำสองสี (แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรัง) ร้านค้าจำหน่ายสินค้าเด่น 7 ตำบล เมนูอาหารพื้นถิ่น นิทรรศการมีชีวิตย้อนรอยประวัติศาสตร์มโนรมย์และนิทรรศการวิถีคนริมน้ำคุ้งสำเภา เป็นต้น

S 4710538
S 4710539
S 4710540
S 4710541
S 4710542
S 4710544