กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย ศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

S 6127629

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายกล่าวรายงานและขอพระราชทานกราบทูลเชิญเปิดแพรคลุมป้าย ศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ

S 6127631

สำหรับศูนย์ผลิตและส่งเสริม พันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์พระราชทานสนับสนุนงาน ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยในปี 2564 กรมปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. เพื่อดำเนินการก่อสร้าง และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 และได้มีการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

S 6127632

1.ผลิตพันธุ์สัตว์ในศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง โดยได้นำพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ สายพ่อพันธุ์ใช้ไก่พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด และสายแม่พันธุ์ใช้ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร๊อค จากศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผลิตไข่เข้าฟัก เพื่อผลิตไก่ไข่ลูกผสม อายุ 20 สัปดาห์ ซึ่งในระยะแรกดำเนินการผลิต ปีละ 3,000 ตัว และจะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ ปีละ 4,000 ตัว

S 6127633

2.การส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์สัตว์

2.1. โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ตรัง และพัทลุง ไก่ไข่ 1,650 ตัว ปี ๒๕๖๕ ผลิตไข่ได้ 89,372 ฟอง

S 6127635

2.2. หญิงตั้งครรภ์รอบโรงเรียน ปี 2565 สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก 625 ตัว ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง 152 คน การดำเนินงานมี 2 รูปแบบ คือ เลี้ยงเองที่บ้าน และโรงเรียนเลี้ยงให้เนื่องจากครัวเรือนไม่มีความพร้อม ซึ่งโรงเรียนมอบไข่ให้เดือนละ 30 ฟอง/ราย และปี 2566 หญิงตั้งครรภ์จำนวน 256 คน พื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา และปัตตานี สัตว์ปีก 1,315 ตัว

S 6127636

2.3. เกษตรกร และหน่วยงานอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2565 – 2566 สนับสนุนไก่ไข่ เพศเมีย 3,204 ตัว แก่เกษตรกร 350 ราย และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไก่ไข่ เพศผู้ 4,102 ตัว สนับสนุนเกษตรกร และหน่วยงานอื่นๆ

S 6127642
S 6127639
S 6127638

3.งานวิจัยการลดต้นทุนอาหารสัตว์ จากแนวพระราชดำริจากแนวพระราชดำริให้ศึกษาวัสดุในท้องถิ่นที่เกษตรกรเข้าถึงง่ายราคาถูก และยังรักษาสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ได้ จึงได้นำกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม ซึ่งเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นภาคใต้ มีปริมาณมาก และผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี มาใช้เป็นอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์เพื่อปรับปรุงพัฒนาสูตรอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในพื้นที่ต่อไป