อธิบดีหม่อนไหม ปิดอบรม-มอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯหลักสูตร“เทคนิคการทำสื่อออนไลน์ให้น่าสนใจและการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมในตลาดออนไลน์”

1 2
พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม

วันที่ 20 มีนาคม 67 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตร “เทคนิคการทำสื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมในตลาดออนไลน์” ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมไหมแพรวา กรมหม่อนไหม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Clould Meeting มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 147 ราย

2 2
4 2
3 3
07 2
7 1
13 2
14