โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – ส.ป.ก.)

294446

กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (กปร.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เผยแพร่บทความ ว่า ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือ อพ.สธ. – ส.ป.ก. มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน โดยการสร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชนด้วยการสนับสนุนโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน72 จังหวัด ให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สัตว์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

S 34644011 0

โดยมีตัวอย่างความสำเร็จของโครงการ ฯ โรงเรียนบ้านวังเลียง ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่ง ส.ป.ก.แพร่ สนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมุ่งหมายให้สาระการเรียนรู้ อพ.สธ. สอดแทรกอยู่ในแต่ละรายวิชาของการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยวิธีการเข้าไปสำรวจ พันธุ์พืชท้องถิ่น วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน ก่อนจะนำมาสู่กระบวนการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนบ้านวังเลียง ส่งผลให้นักเรียนในทุก ๆ ระดับชั้น ได้ซึมซับและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร

S 34644012 0

นอกจากนี้ ส.ป.ก. ได้ส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร ทั้งรายบุคคล หรือกลุ่ม/ชุมชน/พื้นที่ ได้รู้จัก รู้คุณค่า หวงแหนรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร และขยายผลการอนุรักษ์จนก่อเกิดการสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

S 34644013 0

ส.ป.ก. ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุกรรมพืช วัฒนธรรม ภูมิปัญญาคงอยู่เป็นฐานทรัพยากรของชาติ และเกิดผลประโยชน์ถึงประชาชนตลอดไป

S 34644015 0
S 34644016 0
S 34644009 0