“ภูมิธรรม” นำทีมแถลงเรื่องปุ๋ย หลังกระทรวงเกษตรฯ วิจัยร่วม ม.เกษตรฯ พบสูตรเพิ่มผลผลิตข้าวสำเร็จ

S 6340751
S 6340752
S 6340738

วันที่ 2 เม.ย 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานรับมอบสูตรปุ๋ยจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มีการวิจัยร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สูตรปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของต้นข้าว ที่จะทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ผู้บริหาร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการรับมอบ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

S 6340740

นายภูมิธรรม กล่าวว่า การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของภาคการผลิตข้าว เพราะในปัจจุบันข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งประเทศประมาณ 61.92 ล้านไร่ (ข้าวนาปี, ข้าวนาปรัง) โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่สำคัญของประเทศมีการปลูกมากถึง 22.3 ล้านไร่ แต่มีผลผลิตเฉลี่ยค่อนข้างต่ำประมาณ 413 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง นอกเขตชลประทาน ทำให้เป็นอุปสรรคในการผลิตข้าว นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ในเขตชลประทานมีการปลูกข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยังไม่สูงมากนักและไม่เต็มศักยภาพของสายพันธุ์พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ใช้สูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ปุ๋ยในช่วงระยะสะสมอาหารและระยะข้าวตั้งท้องไม่เหมาะสม เป็นสูตรที่มีปริมาณธาตุอาหารค่อนข้างต่ำ ฉะนั้น การจัดการธาตุอาหาร การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของข้าว

S 6340743
S 6340750

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเป็น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาล กรมการข้าว พบว่างานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีศาสตราจารย์สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ รองศาสตราจารย์สุมิตรา ภู่วโรดม ดร.พรชัย ไพบูลย์ ดร.พรรณี ชื่นนคร และดร.วินัย อุดขาว มีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่จะลดต้นทุนการผลิต และยกระดับผลผลิตข้าวให้สูงขึ้นเท่ากับการลดต้นทุนการผลิตที่ลดลง โดยนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีปัจจัยการผลิตข้าวแบบสมัยใหม่มาช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมให้ทันสมัย เช่น การกำหนดสูตรและอัตราการใช้ตามเป้าหมายผลผลิตข้าวแทนสูตรและอัตราเดิมที่เกษตรกรใช้อยู่ ซึ่งจากการวิจัยร่วมกันพบว่า ปุ๋ยสูตร 20-8-20 เหมาะสำหรับข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงสุด 633 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยสูตร 25-7-14 เหมาะสำหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงให้ผลผลิตสูงสุด 900 กิโลกรัมต่อไร่

S 6340741
S 6340742
S 6340744