กรมวิชาการเกษตร ขานรับ นโยบายธรรมนัส จัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล โชว์โมเดลแปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐีสร้างรายได้หลักแสนบาท/ไร่/ ปี

01
นายรพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

นายรพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล  การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง “เกษตรเศรษฐีชี้ทางรวย” ว่า ตามที่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบนโยบายด้านการเกษตรให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ  เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการเกษตรไปสู่ความสำเร็จและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ภายใน 100 วัน ภายใต้หลักการ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผ่านหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยเฉพาะนโยบาย “การวิจัย พัฒนาพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้น”นั้น สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และหน้าที่หลักของกรมวิชาการเกษตร

 

04

ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดทำ “โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล (Best Practice) การผลิตสินค้าเกษตร มูลค่าสูง” โดยคัดเลือกแปลงต้นแบบหรือโมเดลแห่งความสำเร็จของเกษตรกรที่ดีและปฏิบัติได้จริงจากการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  นำองค์ความรู้ ต่าง ๆ ของเกษตรกรมาถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จแล้วจัดทำเป็นหนังสือ คู่มือ และเอกสาร นำไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และขยายผลแห่งความสำเร็จกับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วประเทศได้นำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ครอบคลุมตั้งแต่ห่วงโซ่การผลิต คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพสินค้าดีขึ้น

02

การจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง  “เกษตรเศรษฐี ชี้ทางรวย” เป็นการรวบรวมโมเดลของเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้ง 76 จังหวัด 76 โมเดลมาจัดแสดง  เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มูลค่าสูง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้นำไปดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ สร้างรายได้สูงคุ้มค่ากับการลงทุน

06

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า  ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการโมเดลแปลงต้นแบบเกษตรเศรษฐีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อไร่ต่อปีระดับเขตและจังหวัดรวม 76 โมเดล  แปลงต้นแบบดีเด่นในระดับ เขต และจังหวัด ให้แก่ เกษตรกร ประชาชน กิจกรรมหลักของ งานประกอบด้วย และมอบรางวัลให้กับเกษตรกรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตที่ 1-8 จำนวน 8 ราย โมเดลที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ได้แก่  โมเดลระบบเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงที่มีเมล่อนเป็นพืชหลักจังหวัดเชียงราย  ตากโมเดล ผลิตองุ่นปลอดภัยสร้างรายได้ที่ยั่งยืน  จังหวัดตาก  กาฬสินธุ์โมเดล ผักอินทรีย์เงินล้าน จังหวัดกาฬสินสินธุ์   อำนาจเจริญโมเดล  นวัตกรรมผักอินทรีย์ โมเดลสู่เศรษฐีอีสานล่าง จังหวัดอำนาจเจริญ  สมุทรปราการโมเดล การผลิตผักปลอดภัยสร้างรายได้สูง จังหวัดสมุทรปราการ  การผลิตและการแปรรูปผักซุปเปอร์ฟู้ด ทำน้อยได้มาก สร้างรายได้สูงจังหวัดฉะเชิงเทรา     สุราษฎร์ธานีโมเดล ช่องทางสู่เศรษฐีสุราษฎร์ธานีโมเดล การผลิตทุเรียนนอกฤดู และเสริมรายได้ด้วยกล้วยหอมทอง  ตรังโมเดล การผลิตพริกไทยปะเหลียนปลอดภัย และเพิ่มมูลค่า

05
03
07
09
S 6365295
S 6365292