โฆษกมหาดไทยแจงดราม่าด้อยค่านมโรงเรียน ยันนมตามโครงการผ่านขั้นตอนเข้มตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบ ควบคุมการผลิตและการจัดส่ง คุณภาพผ่านมาตรฐาน อย. ให้โภชนาการครบ เด็กดื่มแล้วสุขภาพแข็งแรง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อคิดเห็นของประชาชนบางท่านเกี่ยวกับนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หรือ “นมโรงเรียน”ว่ามีคุณภาพมาตรฐานต่ำกว่านมในท้องตลาดทั่วไป กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศประมาณ 19,819 แห่ง ขอชี้แจงให้ประชาชนทราบว่านมโรงเรียนเป็นนมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่มีการคัดเลือกผู้ผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต การจัดส่ง จัดเก็บที่เข้มงวด เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนม เพื่อลดภาวะโภชนาการ และให้เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตามนโยบายของรัฐบาล

434934418

สำหรับกระบวนการควบคุมกระบวนการผลิตนมโรงเรียน ได้มีคณะกรรมการดูแลตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับพื้นที่และจังหวัด เริ่มต้นจาคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ที่จะกำกับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มอบหมาย รวมทั้งกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิต จัดส่ง การลงโทษผู้ผลิตตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งผู้ผลิตนม รวมถึงหน่วยจัดซื้อ คือ อปท. ทุกแห่งถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของมาตรฐานและคุณภาพน้ำนมดิบที่จะมาใช้ตามโครงการ ที่ผ่านการตรวจสอบของกรมปศุสัตว์, ปริมาณเนื้อนมรวมที่ต้องผ่านการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์

กระบวนการผลิตที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถานที่ผลิตต้องผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดี (GMP) จากกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดวัน เดือน ปี หมดอายุ ตลอดจนกระบวนการขนส่งที่เข้มงวดทั้งในส่วนนมพาสเจอร์ไรส์ และ นมยู เอช ที

“ประกาศฯ ดังกล่าวยังกำหนดรายละเอียดทั้งเรื่องการทำสัญญา การจัดส่งนมโรงเรียน และมาตรการการลงโทษที่เด็ดขาด กรณีพบว่าผู้ประกอบการผลิตนมไม่ได้คุณภาพ ไม่จัดส่งนมโรงเรียนให้ครบถ้วนหรือเป็นไปตามมาตรฐาน หรือฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งการดำเนินการต่างๆ นั้นก็เพื่อให้ได้นมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งมอบแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาล” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองได้มีการกำชับ อปท. ซึ่งเป็นผู้จัดซื้อนมโรงเรียน ให้มีความเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ สอดคล้องและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คือป้องกันการทุจริตและขณะที่เด็กนักเรียนก็จะได้รับนมที่ดีมีคุณภาพ โภชนาการครบถ้วน