สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก สนับสนุนสมาชิกเพิ่มทักษะการผลิต

การยกระดับคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ถือเป็นหัวใจหลักที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในเรื่องของการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่ายที่เข้มแข็งในเรื่องของการส่งเสริมนวัตกรรมและการทำตลาด ตลอดไปจนถึงการจัดทำโครงการเงินกู้ยืมต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกนำเงินจากการกู้ยืมไปต่อยอดการทำเกษตรให้มีความมั่นคงยั่งยืน

02 77

นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก ให้ข้อมูลว่า การส่งเสริมและให้องค์ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์โดยเฉพาะเกษตรกรนั้น ทางสำนักงานได้จัดทำการฝึกอบรมและให้องค์ความรู้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำการเกษตรสามารถพัฒนาและมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีโครงการสนับสนุนเงินทุนของสถาบันเกษตรกร โดยเป็นเงินสงเคราะห์ให้เกษตรกรนำไปต่อยอดในกิจกรรมเกษตรบนพื้นที่ทำกินของตนเอง

03 72

“ในพื้นที่แห่งนี้ถือว่าเกษตรกรค่อนข้างให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาการทำเกษตรเป็นอย่างมาก ซึ่งในแต่ละปี เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จะเข้ามากู้ยืมเงินเพื่อไปต่อยอดกิจกรรมการเกษตรที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกก็จะมีเกษตรกรต้นแบบที่ได้มากู้ยืมเงิน ไปขุดบ่อกักเก็บน้ำและซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆที่จำเป็น จึงทำให้พื้นที่ของเกษตรกรท่านนี้มีการพัฒนาและสามารถต่อยอดในธุรกิจอื่น ๆ ในที่ดินทำกินของตนเองได้หลากหลายด้วยเช่นกัน” นางสาวอภิวันท์ กล่าว

05 40

นายนุชา บุญมา เกษตรกรต้นแบบและเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด จากเดิมที่ได้ร่ำเรียนจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้กลับมาสืบทอดการทำเกษตรต่อจากครอบครัว และยึดเป็นอาชีพหลักอย่างเต็มตัว และต่อมาได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น(JAEC) รุ่นที่ 36 ปี 2560 ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการได้ไปประเทศญี่ปุ่นในครั้งนั้น ทำให้ได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้บนพื้นที่ทำกินของตนเอง จนมีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรท่านอื่น ๆ ในพื้นที่

06 26

ซึ่งหลังกลับจากฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น นายนุชาได้นำความรู้มาใช้ในการทำเกษตรผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกมะเดื่อฝรั่ง (Figs) เพื่อจำหน่ายกิ่งพันธุ์บนพื้นที่ราว 2 งาน โดยตลาดส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ มีรายได้ต่อเดือนเฉพาะการจำหน่ายกิ่งพันธุ์มะเดื่อ อยู่ที่ 7,000-10,000 บาท และเมื่อต้องการพัฒนาการทำเกษตรให้มีความมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น นายนุชาจึงได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยกู้เงินจากสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 50,000 บาท มาทำการขุดสระน้ำในพื้นที่ของตนเอง เพื่อต่อยอดการทำเกษตรต่อไป

04 57

“ช่วงที่ผมต้องมาทำการเกษตรแบบเต็มตัว ก็มาเห็นปัญหาว่าบ่อน้ำในพื้นที่ทำเกษตรของผมค่อนข้างตื้นเขินผมจึงได้กู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อมาขุดลอกบ่อให้ลึก เพราะการทำเกษตรของผมค่อนข้างที่จะหลากหลาย เพราะฉะนั้นการขุดบ่อให้ลึกจะช่วยให้มีน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ถือว่าเงินกู้ที่ได้มานั้น สามารถนำมาต่อยอดได้ดี ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปในเรื่องของการทำเกษตรในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย” นายนุชา กล่าว

01 90

จากความรู้ความสามารถนี้เอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด พิจารณาส่งเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร โดยคาดหวังว่านายนุชาจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด รวมทั้งเข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อบริหารงานสหกรณ์ในอนาคตต่อไป

“ทั้งนี้ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรเพิ่มมูลค่าเป็นกิจกรรมหลักอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดภัย เพื่อพัฒนาการปลูกผักแบบเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย” นางสาวอภิวันท์ กล่าวทิ้งท้าย