ครม. เคาะวงเงินกว่า 159 ล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรยาสูบ – ผู้บ่มอิสระ ฤดูผลิต 62/63 มอบ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 150 วัน

ที่ประชุม ครม. (19 เม.ย. 65) อนุมัติงบกลาง 159.69 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ฤดูกาลผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ ยสท. และกรมสรรพสามิต รวม 14,292 ราย

ครอบคลุม 3 ประเภทใบยา ดังนี้ 1.ใบยาเวอร์ยิเนีย 2.ใบยาเบอร์เลย์ 3.ใบยาเตอร์กิช ซึ่งรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 70 ของรายได้ที่หายไป โดยคำนวณเงินช่วยเหลือจากปริมาณโควตาการผลิตใบยาที่ลดลงในฤดูกาลผลิต 2562/63 เปรียบเทียบกับปริมาณโควตาที่ได้รับในฤดูกาลผลิต 2560/61 คูณด้วยร้อยละ 70 ของรายได้ที่หายไป

1049122

เกษตรกรผู้ปลูกต้นยาสูบจะได้รับเงินช่วยเหลือตามปริมาณการรับซื้อที่ลดลงจริงในแต่ละประเภทใบยา และในพื้นที่ดังกล่าวต้องไม่ปลูกยาสูบทดแทนด้วย โดยคณะกรรมการ ฯ จะตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับสิทธิ์ ภายใน 150 วัน