‘รมช.อรรถกร’ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ธ.ก.ส.น่าน มุ่งยกระดับศักยภาพพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

S 6283395
S 6283391

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จำกัด อ.เมืองน่าน จ.น่าน ว่า จากการรับฟังปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ และความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้นำสหกรณ์ ส่วนใหญ่พบว่า ประสบปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร อาทิ ถั่วเหลือง ข้าว และยางพารา และขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งตนจะเร่งนำปัญหาดังกล่าวนำเรียน รมว.เกษตรฯ รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อเดินหน้าตามนโยบายของ รมว.เกษตรฯ ที่ต้องการยกระดับสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ให้สมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ขณะเดียวกัน ได้ฝากกรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ให้อยู่ดีกินดี เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกร และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

S 6283394

“กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้นโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งยกระดับสินค้าเกษตร และเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ทำงานร่วมกันในการวางแผนเตรียมรับมือในช่วงที่สินค้าเกษตรจะออกสู่ตลาดมาก เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด และพยุงราคาสินค้าไม่ให้ตกต่ำ อีกทั้ง กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ขณะนี้ได้ร่างหลักเกณฑ์ไว้แล้ว และอยู่ในขั้นตอนหารือเพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป” รมช.อรรถกร กล่าว

S 6283402

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2534 รวมระยะเวลา 33 ปี ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 62,182 ราย คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ฝ่ายจัดการ 17 คน คลังจำหน่ายสินค้า 6 แห่ง โดยมีทุนดำเนินงาน 31,725,782.37 บาท ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีกำไรสุทธิ 178,738.66 บาท ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวเปลือก ลำไย ปอเทือง สหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพแบบครบวงจรให้กับสมาชิกสหกรณ์ในการปลูกถั่วเหลือง กาแฟโรบัสต้า ข้าวโพด โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยมุ่งเป้าสู่องค์กรสมรรถนะสูงและเติบโตอย่างยั่งยืน นำมาขับเคลื่อนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

S 6283400

โอกาสนี้ รมช.อรรถกร ได้มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง กล้าพันธุ์กาแฟโรบัสต้าให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกับสหกรณ์ ตลอดจน พด.13 จุลินทรีย์เพิ่มผลผลิตข้าวโพดให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ และร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายถั่วเหลืองระหว่าง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จำกัด กับ บริษัท ปิยะดล จำกัด โดยรับซื้อถั่วเหลืองจำนวน 528 ตัน มูลค่า 13 ล้านบาท

S 6283401