“อรรถกร” ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการภายใต้คณะกรรมการ คพช.เตรียมผลักดันการใช้แอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์

2 2
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรฯ

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 / 2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ คพช. เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ และแนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) อีกทั้ง ได้หารือแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินลักษณะ Real Time การสั่งซื้อปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 2

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบด้วย 1) หลักสูตร 57 ชั่วโมง สำหรับชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ 2) หลักสูตร 24 ชั่วโมง สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งตั้งแต่ปี 2562 – เดือนเมษายน 2567 มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร จำนวน 80 รุ่น รวมทั้งสิ้น 6,679 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เม.ย. 2567) ทั้งนี้ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษภายใต้โครงการฯ ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปี ขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่สมาชิกไปจนถึงอายุ 75 ปี ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมยอดหนี้ให้สมาชิกและหลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกู้เฉพาะส่วน ปัจจุบันมีการดำเนินการแล้วกว่า 238 แห่ง และสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 119,052 ราย อีกด้วย

3
5 1
4
7 2
10 1