ปลัดเกษตรฯมอบนโยบาย”เชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก”

ปลัดเกษตรฯ มอบแนวทางขับเคลื่อนงานภาคเกษตรแก่หน่วยงานในสังกัด 20 จังหวัดภาคอีสาน มุ่งสร้างความเข้าใจหน่วยงานระดับจังหวัด “เชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก” 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม “มอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่ตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีนายจำรึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ มุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลายลง นับเป็นโอกาสดีที่ภาคเกษตรไทยจะสามารถฟื้นตัวได้ 

0EA4B9ED 0F35 4BB0 B84D 2CAE36F8A2E4

โดยภาคการเกษตรถือเป็นหัวใจสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก ดังนั้น นโยบาย“Agri challenge Next Normal 2022” ของกระทรวงเกษตรฯ จึงเป็นนโยบายที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร โดยการวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานต้องดำเนินงานในเชิงบูรณาการภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก” ซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กับพันธกิจของกระทรวงการสร้างการสื่อสารนโยบายไปยังผู้ปฏิบัติ และการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งจะดำเนินการขับเคลื่อนงานใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 

2) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 

3) วางรากฐานการทำงานของกระทรวง 

E6E622BE C422 4169 8F1B 6584E9275DD8

โดยตั้งเป้าหมายครอบคลุม 4 ด้านในปี 2565 คือ

    1) ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 

    2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 

    3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ 

    4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 350,000 ไร่ รวมทั้งเตรียมการผลักดันเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

22AC423E D50C 4740 B030 D78119908B9D

“การพัฒนากำลังคนภาคเกษตร พัฒนากระบวนการทำงาน ผลักดันวิจัยและนวัตกรรมเกษตร และยกระดับความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาภาคเกษตรจากทุกภาคส่วน มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านนโยบายความยั่งยืนในระบบอาหารสัมพันธ์กับปัจจัยการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศโดยหัวใจสำคัญในการผลักดันความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอยู่ที่การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการพันธุ์พืช BCG Model ตลอดจนการทำเกษตรโดยใช้ตลาดนำการผลิต ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาภาคเกษตรให้มีความยั่งยืนตามแนวทาง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้ต่อไป” ดร.ทองเปลว กล่าว