จัดเรทสี 3 กลุ่ม “ล้ง” เมืองจันท์ คุมเข้มทุเรียนส่งออกล็อตใหญ่ !

นาย ชลธี นุ่มหนู ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) ส่งข้อมูลแจ้งไปยังเกษตรกร และผู้ประกอบการ ว่า เนื่องจากวันที่ 25 เมษายน 2565 ครบกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียน หมอนทอง ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ชี้แจงการทำงานของ “ทีมเล็บเหยี่ยว” ดังนี้

messageImage 1649658494175

วันที่ 24 เมษายน ทีมเล็บเหยี่ยวจะตรวจ%แป้ง ก่อนปิดตู้ส่งออก(ตรวจทุกตู้) เป็นวันสุดท้าย

และตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน เป็นต้นไป จะจัดกลุ่มล้ง สีแดง สีเหลือง สีเขียว โดยจะสุ่มตรวจกลุ่มล้งสีแดง กับ สีเหลืองเท่านั้น และล้งที่ได้รับแจ้งเบาะแส

การตรวจ GMP+ ยังคงตรวจต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามจำนวนล้งที่เปิดรับซื้อผลไม้

จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบล้งเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชว่า พบทุเรียนอ่อน

DOA7

มีรายงานว่า ล้งส่งออกทุเรียนมีประมาณ 350 ล้ง จากทั้งหมด 700 กว่าล้ง (จากล้งส่งออกทั้งทุเรียน-มังคุด และลำไย) ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ทีมเล็บเหยี่ยว สวพ.6 จะจัดกลุ่มล้ง 3 สี คือ แดง-เหลือง-เขียว

พบว่า ล้งที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว (ซึ่งปฏิบัติตามกติกา และไม่พบการส่งออกทุเรียนด้อยคุณภาพ) ที่ตรวจพบมีมากกว่า 100 ล้ง กลุ่มนี้ต้องชมเชยที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

S 26886179

แต่ยังมีอีกบางกลุ่ม ที่ยังไม่จอมร่วมมือในการปฏิบติตามมาตรการส่งออกทุเรียน กลุ่มนี้จะมีการทำบัญชีในลักษณะของ “ล้ง เฝ้าระวังล้ง” ด้วย

S 831807525