กรมชลฯชงแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมศักยภาพจัดการมุ่งสู่ “องค์กรอัจฉริยะ”

27 เม.ย.65 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลกรมชลประทาน” ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VideoConferrence ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณา “โครงการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร” ที่เสนอขอดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการซื้อพร้อมติดตั้งปรับแต่งเพื่อฟื้นฟูระบบเดิมของระบบโทรมาตรสถานีหลัก สามเสน (ภายใต้งานปรับปรุงสถานีหลักระบบโทรมาตร ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของ“สถานีหลักระบบโทรมาตร”ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมและได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างถูกต้อง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ด้วยระบบเรดาร์ Solid-State Polarimetric X-band เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้แบบ Real-time สามารถประเมินสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีและ “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” อาคารวิชาการ กรมชลประทาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับปัจจุบัน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการที่ขยายตัวขึ้นได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้ง 3 โครงการ และจะดำเนินการปรับแก้ข้อมูลตามข้อเสนอแนะ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป