ปปง.ประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิใน30วัน หลังคกก.ธุรกรรมสั่งยึดทรัพย์คดียักยอกเงินสหกรณ์เกษตรฯ 600 ล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.วันที่ 9 กันยายน 2565 เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2565 ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางศิริพร รัตนปราการ หรือ น.ส.พชร จันทนะรัตน์ กับพวก กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (1) แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินเนื่องจากการกระทำความผิดมูลฐาน และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง คดีราย นางศิริพร รัตนปราการ หรือ น.ส.พชร จันทนะรัตน์ กับพวก กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด มีเพียงสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด เป็นผู้เสียหายเท่านั้น

919524C9 585E 4805 87CB 7FC4F2C5211A

มีรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีนี้สืบเนื่องจากการตรวจพบการทุจริตเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด โดยมี นางศิริพร รัตนปราการ หรือ น.ส.พชร จันทนะรัตน์ อดีตหัวหน้าฝ่ายการเงินสหกรณ์ฯ และ นางพวงทิพย์ สุทธิแย้ม อดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้ต้องหา โดยมีรายงานความเสียหายเบื้องต้น 600 ล้านบาท อย่างไรก็ตามประกาศ ปปง.ฉบับนี้ ไม่ได้ระบุมีการยึดทรัพย์ไว้จำนวนเท่าไร