สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดิน แด่มกุฎราชกุมาร แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินแด่เจ้าชาย มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ในด้านศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพระราชทานต่อการปฏิบัติก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสํานึกในพระอัจฉริยภาพดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินแด่ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด 

61F02553 54BA 4B60 BC02 3253CC7BC5B1

และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Doctor of Phylosophy (Knowledge of the Land for Sustainable Development) แด่H.R.H. Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud  (เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด) มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

โดยมีผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าเฝ้าทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

7. รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภารองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

9. รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี

CA6C491A BD38 4C4A AB55 C7F742B18423