กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) พร้อมด้วยผู้แทนกรมต่าง ๆ ในคณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วม

315901589 573156951482551 5766270476080678767 n
คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 66

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) การกำหนดสาขา/ประเภทการคัดเลือกที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2566

2) ปฏิทินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

3) ขั้นตอนการนำเสนอผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติต่อคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

4) การขอเพิ่มผู้เข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566

5) การปรับปรุงชื่อ สาขา/ประเภท ของเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตร ในความรับผิดชอบของกรมประมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติของบุคคลสถาบันอื่นต่อไป

อย่างกรณีกรมปศุสัตว์ ได้วางหลักเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ในส่วนของเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ(อาชีพเลี้ยงสัตว์)ว่า มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม

2.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้ทำงานด้วยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน

และ 3. เพื่อยกย่องเกียรติคุณของเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลอื่นต่อไป

คุณสมบัติเกษตรกร มีดังนี้

– เป็นเกษตรกรสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

-เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม

-เป็นผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

– เป็นเจ้าของฟาร์มสาธิตหรือฟาร์มตัวอย่างภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์และ/หรือมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

– เป็น Smart Farmer ของกรมปศุสัตว์

-เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านปศุสัตว์ดีเด่นเป็นพิเศษและได้เผยแพร่ให้กับส่วนรวมนำไปใช้ประโยชน์ สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น

-พื้นที่ดำเนินการเกษตรต้องเป็นพื้นที่ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

-เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเดียวกันมาก่อน

-ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่พิจารณาตัดสิน

ส่วนคุณสมบัติสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) มีดังนี้

-เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือเป็นกลุ่มที่รวมกันอย่างเข้มแข็งและขึ้นทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

-เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์

-เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

-ต้องมีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี

-เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติหรือได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้

-กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่พิจารณาตัดสิน