พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  2565

หมายกำหนดการ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 ได้กำหนดดังรายการต่อไปนี้

   วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ท่ีพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ไว้พร้อม

   เวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสาคัญ พระราชาคณะ ถวายศีล จบแล้วทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ (รัชกาลที่ 9) และพระคันธารราษฎร์ แล้วทรงประพรมพืชต่างๆ ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ ทรงอธิษฐาน เพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทย 

    พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธาน พระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์ 11 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏัก สาหรับตาแหน่งพระยาแรกนาแก่ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงหลั่งน้าสังข์ ทรงเจิม พระราชทานเทพี ผู้ท่ีจะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย เครื่องดุริยางค์แล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดาเนินกลับ

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ

   วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 7 นาฬิกา 19 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูสวัสดิโสภา ถนนสนามไชย ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์ จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสาคัญแล้ว จะได้ต้ังสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อม

   ครั้นเวลา 8 นาฬิกา 30 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาท้องสนามหลวง ระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8 นาฬิกา 19 นาที ถึงเวลา 8 นาฬิกา 49 นาที     

    นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทาหน้าท่ีพระยาแรกนา จะได้ยาตราพร้อมเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นาผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนา เจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัย แล้วไถกลบอีก 3 รอบ 

    เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยัง โรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงจะได้ถวายคาพยากรณ์ เสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศ จากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคมแล้ว เข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินกลับ 

วันนี้ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

สำนักพระราชวัง

วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565

หมายกำหนดการ ที่ ๑๐/๒๕๖๕ หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญพุทธศักราช ๒๕๖๕

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/B/020/T_0002.PDF