เริ่มแล้ว! พาณิชย์อนุญาตให้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

เริ่มแล้ว! พาณิชย์อนุญาตให้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการนำเข้าข้าวสาลีโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการรับซื้อข้าวโพด (ในกรณีนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ 3 ส่วน) ในช่วงเวลาที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม2565 โดยปริมาณที่จะนำเข้าข้าวสาลีต้องผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน (ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์) 

ล่าสุดมีการประชุมและได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. กรณีที่กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือถึงกรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าภายใน เพื่อขอหารือการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเข้าข้าวสาลีตามระเบียบดังกล่าว ซึ่งได้มีผู้นำเข้าที่จะนำเข้าข้าวสาลีมาในวันที่ 14 และ 16 พฤษภาคม 2565 จึงขอให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เร่งด่วน เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้นำเข้านำเข้าได้ตามปริมาณที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือขอหารือโดยจะมีหนังสือแจ้งให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. แนวทางขั้นตอนวิธีการนำเข้า

กรณีขออนุญาตนำเข้า ให้แจ้งแผนปริมาณที่จะนำเข้า มาที่คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบโดยตรง โดยใช้แบบฟอร์มตามที่กรมการค้าภายในกำหนด

3. มาตรการนี้จะสิ้นสุดยุติ ได้ 2 กรณี ได้แก่

1. นำเข้าครบ 1.2 ล้านตัน 

2. มาตรการสิ้นสุดที่วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ซึ่งประธานขอให้คณะอนุกรรมการฯ ในส่วนของหน่วยงานราชการประกอบด้วย กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ หารือแนวทางกำหนดมาตรการที่นอกเหนือจากข้อ 3 นี้ในการที่จะไม่อนุญาตหรือยุติมาตรการ และให้เสนอในการประชุมครั้งต่อไป

จากการตรวจสอบล่าสุด กรมการค้าภายในทำหนังสือด่วนที่สุด 

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเข้าข้าวสาลี ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ควรให้สิทธิในการนำเข้าข้าวสาลีตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและ การอนุญาตให้นำข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๕ วรรค ๒ (3) แก่บริษัท อินเทคค์ ฟิด จำกัด ตามแบบ ข.๑ เลขที่ ๖๑/๖๕ เลขที่ ๖๒/๖๕ และเลขที่ ๖๓/๖๕ ลงวันที่ ๑๒/๕/๖๕ปริมาณรวม ๗๑๐.๖๒ ตัน