กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หนุนสหกรณ์ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ช่วยบริหารงาน สร้างความโปร่งใส

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสหกรณ์

327586503 8596514207088094 779241065205616298 n
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์สร้างความโปร่งใส

ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและมีมูลค่าทางธุรกิจกว่า 3.72 ล้านล้านบาท กรมฯ จึงได้พัฒนาระบบบัญชีให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในปัจจุบัน โดยพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS)  เป็นโปรแกรมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ออกแบบตามลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย ระบบสมาชิกและหุ้น ระบบเงินให้กู้ ระบบเงินรับฝาก ระบบสินค้า และระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐานให้แก่สหกรณ์ สามารถให้บริการสมาชิกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ช่วยให้การบริหารจัดการและการให้บริการสมาชิกเกิดความสะดวกรวดเร็ว ผู้บริหารสหกรณ์สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก สามารถปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว

327427644 732056564958007 1934289584563903455 n
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์สร้างความโปร่งใส

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์รวม 2,539 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.59 ของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) โดยกรมฯ ได้วางแผนพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกระบบ รองรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์และให้บริการสมาชิกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สหกรณ์มีข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นประจำวันจัดเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารสหกรณ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคาดการณ์แนวโน้มและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถติดตามและกำกับดูแลการจัดการของฝ่ายจัดการสหกรณ์ได้

ทั้งนี้ ดำเนินการผ่านสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมและวางแผนการติดตั้ง พร้อมสอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ต่อไป โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้สหกรณ์มีระบบการเงินและบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักการและวิธีการสหกรณ์และการตรวจสอบการเงินการบัญชี รวมถึงการดำเนินการของสหกรณ์ โดยหมั่นตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินของตนเองและสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Member ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา เช่น การถือหุ้น การกู้เงิน การฝากเงิน การค้ำประกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างความโปร่งใสให้แก่สหกรณ์ ด้วยการยืนยันยอดคงเหลือของข้อมูลสมาชิกว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไปแจ้งเตือนให้คณะกรรมการสหกรณ์ทราบ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง จะได้นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ โดยสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Play Store และระบบปฏิบัติการ IOS ผ่านทาง App Store ซึ่งการที่สมาชิกช่วยกันตรวจสอบในเบื้องต้นและแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการทุจริตได้