“นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกลนำพาผลิตผลไทย ส่งออกไกลสู่ครัวโลก”

จัดใหญ่! งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออกชูความอลังการภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกลนำพาผลิตผลไทย ส่งออกไกลสู่ครัวโลก”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการเกษตรก้าวไกล นำพาผลิตผลไทย ส่งออกไกลสู่ครัวโลก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง  

โดยภายในงานได้นำเสนอเทคโนโลยี ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอด 50 ปี สู่กลุ่มเป้าหมาย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยด้านพืช เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร และงานบริการด้านพืชครบวงจร คาดเกษตรกรร่วมงานกว่า 600 ราย

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ตามที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำทัพผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ หารือรัฐมนตรีกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ด้านวิชาการเกษตรและกักกันพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผลไม้คุณภาพจากประเทศไทยที่ปลอดภัยจากสารเคมี พร้อมอำนวยความสะดวกในการค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม โดยไม่มีการตัดซิลตู้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ในการส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฤดูกาลส่งออกทุเรียนของภาคตะวันออกที่กำลังจะมาถึง 

ซึ่งในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรภาคตะวันออกนี้ จะเน้นย้ำการเพิ่มมูลค่าการส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกในการเป็นProduct Champion ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนที่สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับภาคตะวันออกและประเทศไทย 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 

1. “มหานครผลไม้ ส่งออกก้าวไกล ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ” เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ การดูลักษณะภายนอกของผลทุเรียนแก่ มาตรฐานการผลิต GAP พืช  การตรวจสอบคุณภาพทุเรียน เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก่อนการส่งออก การรับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุ GMP และ GMP PLUS การส่งออกผักผลไม้ตามพิธีสารไทย-จีน  การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช การสุ่มตัวอย่างก่อนปิดตู้ และการให้บริการรับรองระบบ “E-phyto” 

2. “ปุ๋ยชีวภาพและชีวภัณฑ์ กับนวัตกรรม BCG” เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลในการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ได้แก่ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แหนแดง ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซา เห็ดเรืองแสง บีเอส ไตรโคเดอร์มา ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย บีที 

3. “ผลสัมฤทธิ์โครงการมองผ่านงานขยายผล” นิทรรศการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณ

สังวรารามฯ โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชฯ จ.จันทบุรี โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชฯ จ.ปราจีนบุรีและนิทรรศการการใช้ถ่านไบโอชาร์ในการเพิ่มผลผลิตดอกเห็ด

4. “ผักกระชับ พืชท้องถิ่นอนาคตไกลในภาคตะวันอก” เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับผักกระชับ 

5. “พืชผักหมุนเวียนในระบบเกษตรอินทรีย์” แบบจำลองการผลิตผักหมุนเวียนในระบบเกษตรอินทรีย์นการปลูกพืชผักสลับตระกูลในแปลงปลูกเดิม ชนิดศัตรูพืชในพืชผักแต่ละตระกูล และการจัดการศัตรูพืชผักอินทรีย์ และข้อกำหนดการตรวจรับรองตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ Organic Thailand 

6. “พ.ร.บ. ควบคุมยางกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” พระราชบัญญัติควบคุมยางต่อการพัฒนายางด้านต่างๆ 

7. “พืชไร่เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์แปรรูป” พันธุ์และการจําแนกพันธุ์มันสําปะหลัง ความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลัง เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังครบวงจร การผลิตท่อนพันธุ์มันสะอาดระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชไร่เศรษฐกิจโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลงและสาธิตการวัดการกักเก็บคาร์บอนและไนตรัส ตามนโยบายลดแก๊สเรือนกระจก

8. “ไผ่” พืชทางเลือกใหม่ เพื่ออนาคตเกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่ครัวโลก” การผลิตไผ่ครบวงจร ระยะปลูกการใส่ปุ๋ย การชุบสารฟอกขาวของหน่อไผ่ สายพันธุ์ไผ่ และการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไผ่ การทำถ่านไผ่อัดแท่ง

9. “แมลงกินแมลง วิถีแห่งความสมดุลของระบบนิเวศ” การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืชรู้จักแมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงห้ำ แมลงเบียน) 

10.“เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและยั่งยืน”นิทรรศการพืชทุเรียนพื้นเมืองที่มีศักยภาพ 10 สายพันธุ์ เทคนิคการเสียบยอดทุเรียน เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน Zero waste จากเปลือกและเมล็ดทุเรียน การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนด้วยวิธีผสมผสานร่วมกับการใช้น้ำชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีทาแผลที่ต้นทุเรียน นิทรรศการมังคุด เทคนิคการเสียบยอดมังคุด การแต่งกิ่ง การผลิตมังคุดหูเขียว การแก้ปัญหาฟอสฟอรัสตกค้างในดิน และ Zero waste จากผลและเปลือกมังคุด

11.โรงเรือนอัจฉริยะ”เพื่อเกษตรยุคใหม่โดยระบบควบคุมสมองกลฝังตัวถูกออกแบบและพัฒนา เพื่อใช้ควบคุมสภาวะอากาศอัตโนมัติในโรงเรือนอีแวป สมการควบคุมที่สอดคล้องตามหลักเกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า ในงานมีการเสวนาวิชาการ “มหานครผลไม้ ส่งออกก้าวไกล ทุเรียนไทย ทุเรียนคุณภาพ” โดยมี ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุและเกษตรกร GAP ดีเด่นภาคตะวันออก เข้าร่วม พร้อมด้วยการเสวนา“ปลูกมันสำปะหลังให้ได้กำไร ในช่วงวิกฤตโรคระบาดและปุ๋ยราคาแพง” 

โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กรมวิชาการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการผลิตพืช พร้อมๆ กับเยี่ยมชมนิทรรศการ และยังได้รับแจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ทุเรียน ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ด้วย จึงขอเชิญชวน เกษตรกร และ ผู้สนใจ เข้าชมเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในวันและเวลาดังกล่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า