ด่วน กรมการจัดหางาน เปิดสำรวจความต้องการไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลเกาหลีใต้ผ่านเว็บไซต์ doe.go.th/overseas ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 66

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเจรจาเรื่องโควตางานเกษตรตามฤดูกาลกับเมืองต่าง ๆ เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ทางการไทยโดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงยุติธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคในการจัดส่งแรงงานตามฤดูกาล (วีซ่า E- 8) ไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีมาโดยตลอด

IMG 64830 20230211123117000000
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกวีซ่าและการควบคุมพำนักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ได้แจ้งมาตรการที่ได้รับการปรับปรุงและแจ้งเวียนให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทราบ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขสำคัญที่จำเป็นต้องระบุใน MOU คือต้องมีการระบุจังหวัดที่จะดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งแรงงาน กรมการจัดหางาน จึงเปิดแบบสำรวจให้แรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานเกษตรตามฤดูกาล ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งความต้องการผ่านเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 66 เพื่อสำรวจจำนวนความต้องการไปทำงาน ความถนัดด้านงานเกษตร และภูมิลำเนา โดยคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 – 50 ปี และมีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือมีประสบการณ์งานเกษตร 1 ปีขึ้นไป

ด้านนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน กล่าวว่า ทางการไทยได้ร่วมกับทางการเกาหลีใต้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอจินชอน และอำเภอจินอัน เป็นอำเภอนำร่องที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล (วีซ่า E-8) ซึ่งทางการเกาหลีใต้ระบุอย่างชัดเจนให้กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานจัดส่งแรงงาน ทำหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก และจัดส่งแรงงานตามฤดูกาล โดยห้ามบริษัทจัดหางานเข้าแทรกแซงและทำสัญญาซ้อนกับแรงงาน และด้วยข้อตกลงนี้เป็นในลักษณะจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ กรมการจัดหางานจะไม่คิดค่าบริการใด ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจัดส่งแรงงานขั้นพื้นฐาน 

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานขอย้ำว่าการแจ้งความต้องการครั้งนี้ เป็นเพียงการสำรวจความต้องการเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับการคัดเลือก เพราะอาจถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ภาคงานเกษตร นับว่าเป็นความใฝ่ฝันของแรงงานไทยหลาย ๆ คน ที่อยากไปทำงานต่างแดนเพื่อให้มีเงินเก็บออม ส่งเงินมาใช้ในประเทศไทย หนึ่งในประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทำงานกันมาก คือ เกาหลีใต้ ที่มีแรงงานจำนวนมากเป็นอันดับสองรองจากแรงงานจีน ส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรม การเพาะปลูกต่าง ๆ อาทิ ข้าวเจ้า ข้าวบาร์เลย์ แอปเปิล มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ธัญพืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ ในประเทศเกาหลีใต้นั้นเป็นประเทศในเขตหนาวซึ่งจะมีฤดูทำการเกษตรอยู่เพียง 4-5 เดือน ผลผลิตส่วนใหญ่ก็จะแปรรูปเก็บรักษาในรูปแบบของการทำน้ำหมักดองหรือการปลูกในโรงเรือน วิธีการปลูกจะปลูกในโรงเรือนคลุมพลาสติกเพื่อให้ดินอุ่น ซึ่งการทำการเกษตรของเกาหลีใต้ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาด้านเกษตรมากกว่าประเทศไทย

สำหรับการไปทำงานตามฤดูกาลภาคเกษตร เป็นโควตาการไปทำงานเกษตรระยะสั้นไม่มีการกำหนดโควตารายปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องถิ่นในเกาหลีใต้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของแรงงานไทย เพราะการจัดส่งตามโควตารายปี จะต้องผ่านการทดสอบ ต้องมีทักษะด้านภาษา ถึงลักลอบไปทำงานมาก แต่การไปทำงานภาคเกษตรระยะสั้นไม่ต้องสอบจึงง่ายกว่า นอกจากจะช่วยเพิ่มการจ้างแรงงานไทย ช่วยลดปัญหาการว่างงานในประเทศ ยังช่วยลดการลักลอบเข้าไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายหรือผีน้อย และไม่ต้องกังวลว่าคนที่ส่งไปทำงานจะไม่กลับ เพราะต้องมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก หรือต้องมีหลักประกันในการไปทำงานเพื่อป้องกันการหลบหนีนายจ้าง