“มนัญญา”ลุยเดินหน้าโครงการ”นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน” 

“รมช.มนัญญา” ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด ลุยเดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด จำกัด และพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของจังหวัดหนองคาย โดยมี นางวนิดา อมาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย นายปกรณ์  ศรีหาราช ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

44D241E9 AC87 4051 A60C B59B06733EA6

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะเกษตรกร สมาชิกและผู้แทนสหกรณ์และรับฟังปัญหาด้านการเกษตร พร้อมกล่าวว่า “ขอชื่นชมสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ในจังหวัดหนองคายที่ได้สนับสนุนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์ รวมทั้งยังได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายที่สำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงอยากเชิญชวนสหกรณ์ภาคเกษตร มาเป็นต้นแบบการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ เพื่อสร้างสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทำอาชีพการเกษตร และลูกหลานสมาชิกสหกรณ์อยากกลับสู่ถิ่นบ้านเกิดเพื่อทำอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น มีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคง โดยใช้แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและดำรงชีวิต จะทำให้มีรายได้หลักจากการทำการเกษตรสามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป” รมช.มนัญญากล่าว

F19553CD 9FF9 4CC7 B233 B6C9D4700097

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปมากมาย อาทิ ข้าวแปรรูปของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หนองคาย จำกัด ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งโพรงป่าตำบลพระพุทธบาท จำกัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ของกลุ่มผู้ปลูกโกโก้ สังกัดสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัดไข่ไก่ ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ตำบลเวียงคุก จำกัด ตะกร้าสานบ้านโคกคอน,บ้านว่าน ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด นอกจากนี้ยังมีฝรั่งกิจู (ไร่เสนาคำ) ของสมาชิกการเกษตรท่าบ่อ จำกัด ไข่ไก่ ตรีสุดา ของสมาชิกการเกษตรท่าบ่อ จำกัด กลุ่มสมาชิกผลิตไม้กวาดบ้านดงนาคำ ของสมาชิกการเกษตรท่าบ่อ จำกัด รวมทั้งพืชผักสวนครัว สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด พร้อมทั้งพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

6C9E6110 3AEE 44B2 9BDF 69020B5AD0B3

ทั้งนี้ ในจังหวัดหนองคาย มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 ราย ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ได้จัดการประชุมชี้แจงและจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่นด้านการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิต การปลูกผักอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายและการตลาด ด้านการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรอีกด้วย

72BAC7DC 7EA6 40D8 83B0 E66236318B39

ด้านนางสาว ธิดารัตน์ ตุ้มมี อายุ 35 ปี เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ตั้งแต่ปี 2563 ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และลาออกจากสถานที่ทำงาน เนื่องจากตนเองสนใจทำอาชีพทางการเกษตร ประกอบกับต้องการมาพัฒนาถิ่นบ้านเกิดที่ฟาร์มเกษตรนาปู่ฮักย่า บ้านเลขที่ 60 หมู่ 4 บ้านฝาง ตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย บนเนื้อที่ 9 ไร่ โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลูกพืชต่างๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก 

63A90A50 1C95 44FF BE1A AE52CB480CF5

สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2518 สหกรณ์ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 47 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 5,806 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้นกว่า 508 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก และได้ขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์มีรายได้มั่นคง และยั่งยืนต่อไป.