3 หน่วยงาน ร่วมเปิดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออก

กรมวิชาการเกษตร จับมือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากร เดินหน้าเปิดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตร พัฒนาระบบการบริการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะด่านตรวจพืชสุวรรณภูมิให้มีความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการส่งออก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก กับ กระทรวงคมนาคม เพื่อจัดเตรียมโครงการจัดตั้ง สถานที่สำหรับเตรียมสินค้าเกษตร และสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทางพิเศษ หรือ Perishable Premium Lane (PPL) และพื้นที่ให้บริการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เข้าตรวจติดตามความคืบหน้า และประชุมหารือร่วมกับนายสุวิทัต วงศ์วิเชียร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายพาณิชย์) นายจักกฤช อุเทนสุตผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย และ ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว ซึ่งบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายฯเรียบร้อยแล้ว ณ อาคารคลังสินค้า 4 เขตปลอดอากร  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไปสู่ประเทศปลายทาง มักจะเกิดความเสียหาย เนื่องจากสินค้าเกษตรมีความอ่อนไหวและเน่าเสียง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้ง 2 กระทรวง จึงได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง“ One Stop Service เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ลดเวลาในการตรวจสอบสินค้าเกษตรตามกระบวนการส่งออก ซึ่งเดิมกระจายไปหลายจุด ให้มารวมในที่เดียว 

A9280D74 376F 4E0A 99A9 250E4D6E6671

โดยศูนย์ดังกล่าวได้นำความต้องการของประเทศคู่ค้ามาเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อลดปัญหาสินค้าเน่าเสียและถูกปฏิเสธจากประเทศปลายทาง โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายสู่ตลาด  ตลอดจนเป็น ศูนย์กลางธุรกิจการบินและการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เบื้องต้นนำร่องจัดตั้งศูนย์ฯ ที่ด่านสุวรรณภูมิ

82C9D60E 7B00 440F 8E9C A38CB7328CE5

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น ถึงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมพร้อมแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ในการเปิดศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ที่อาคารที่ 4 ภายในต้นเดือน พ.ค. 2566  

ซึ่งสำหรับ 2 จุดตรวจบริการ ณ จุดตรวจคลังสินค้าการบินไทยและ คลังสินค้า BFS จะยังคงเปิดให้บริการควบคู่กัน  ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าการส่งออก พืช ผัก ผลไม้ ออกสู่ตลาดโลก และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ 

โดยในปี 2565  ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 70,262 ฉบับ โดยมี กล้วยไม้ ข้าวโพดฝักอ่อน ขิงใบพลู หน่อไม้ฝรั่ง พริกขี้หนู ทุเรียน มะม่วง มังคุด มะพร้าวอ่อน แก้วมังกร เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ”