ปลัดเกษตรฯติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต-ส่งออกของเกษตรกรจันทบุรี

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและส่งออกผลไม้คุณภาพของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

บ่ายวันนี้ ( 24 มี.ค.66 ) ที่ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกที่จันทบุรี

โดยนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มสหกรณ์ ผู้แทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ เกษตรกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และสรุปผลการบูรณาการขับเคลื่อนและบริหารจัดการผลไม้ของเกาตรกรจังหวัดจันทบุรีในฤดูกาลผลิตปี 2566 

F8165340 22A8 4A40 BCA2 6CCA8636230A

ทั้งนี้สถานการณ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ทุเรียน มังคุด เงาะ และ ลองกอง คาดการจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี2565 ประมาณร้อยละ 3.12 เนื้อที่ผลผลิตรวมประมาณ 430192 ไร่ 

โดยคาดการทุเรียน จะให้ผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 5.12 ประมาณ 506138 ตัน / มังคุดจะให้ผลผลิตลดลงจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 3.07 มีปริมาณออกสู่ตลาดประมาณ 112437 ตัน / 

เงาะคาดการว่าผลผลิตจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 2.56 ปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 87123 ตัน 

และลองกองคาดว่าปริมาณผลผลิตลดลงประมาณร้อยละ 8.55 ปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 13257 ตัน 

อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีได้มีมาตรการในการควบคุมคุณภาพผลผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำไว้แล้วอย่างครอบคลุม ส่งผลให้ผลผลิตที่เริ่มเก็บเกี่ยวในปัจจุบันมีราคาสูงเป็นที่พอใจของเกษตรกร

5BB52EA0 0343 4F62 A2B2 2496D266E729

โอกาสนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่ตำบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ ติดตามสถานการณ์ด้านการส่งออกทุเรียน โรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP ขั้นตอนการรวบรวม คัดแยก ตรวจสอบความปลอดภัยทางสุขอนามัย ก่อนบรรจุทุเรียนเพื่อส่งออก พบปะหารือเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในมาตรการป้อมปรามทุเรียนอ่อน ปี 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ และตรวจเยี่ยมจุดให้บริการตรวจก่อนตัด วัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนื้อทุเรียนที่เทศบาลตำบลสองที่น้อง อ.ท่าใหม่ 

DCE3DA61 B7F9 4958 A9A8 90C050A23DF6

สำหรับสถานการณ์ทุเรียน คาดว่า ปีนี้จะมีผลผลิต 756,465 ตัน เพิ่มขึ้น 24,135 ตัน หรือร้อยละ 3.30 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2565 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากสุด ในเดือนเมษายน 2566 

โดยได้มีการกาหนดมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออก

ปี 2566 ดังนี้

1) การประกาศกาหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนตามสายพันธุ์ คือ ทุเรียนพันธุ์กระดุมและพวง มณี ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทุเรียนพันธุ์ชะนี ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 และทุเรียนพันธุ์ หมอนทอง ในวันที่ 15 เมษายน2566

2) มาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ด้วยการกากับการ ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อในน้าหนักแห้ง โดย ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้งใน เนื้อทุเรียน พันธุ์ชะนีและพวงมณี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้ง และพันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์น้าหนัก ซึ่งหากเจอเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งต่ำกว่านี้ ถือว่าเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)

45F11B0C FB79 4A8A BB14 7F99C8F2E89B