ปลัดเกษตรฯ ผุดอบรมภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการในตลาด อ.ต.ก. ช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าเกษตรและยกระดับคุณภาพตลาดสู่สากล

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด อ.ต.ก.” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ ว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เกี่ยวข้องภายในตลาด อ.ต.ก. โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้ภาษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังถือเป็นการกระตุ้นยอดขาย เพิ่มช่องทางการตลาดในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาด อ.ต.ก. ให้เพิ่มมากขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง และมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

                         

338111001 1313407606055138 3517338703683557864 n
ปลัดเกษตรฯ อบรมภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการในตลาด อ.ต.ก.

“โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด อ.ต.ก. เน้นให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถสื่อสารในเบื้องต้นและจำหน่ายสินค้าได้โดยมีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากรที่มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการขายสินค้าเกษตรต่อไป”ปลัดเกษตรฯ กล่าว

                       

660300008057
ปลัดเกษตรฯ อบรมภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการในตลาด อ.ต.ก.

ด้านนายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาด อ.ต.ก.เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นตลาดสดที่มีสินค้ามาตรฐานคุณภาพ ซึ่งมีผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่นที่มาจับจ่ายใช้สอยหรือใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เกี่ยวข้องภายในตลาด อ.ต.ก. จำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศเบื้องต้นด้านสินค้าเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติได้

                   

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เกี่ยวข้องในตลาด อ.ต.ก. รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นมาให้ความรู้ทั้งการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการฝึกสนทนาและพบปะนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าภายในบริเวณตลาด อ.ต.ก. อีกด้วย

สำหรับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก. ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ในระยะแรกยังไม่มีสำนักงาน โดยใช้อาคารกรมกสิกรรม (เดิม) ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ตั้งสำนักงาน ต่อมาจึงได้ย้ายมาเช่าอาคารเอกชนบริเวณซอยกระทรวงสาธารณสุข ถนนสามเสน จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินซึ่งเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งก่อสร้างตลาดกลางพหลโยธินและคลังสินค้า จำนวน 4 หลัง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520


องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 7 คน โดยมีจำนวนผู้แทนสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 คน และมีผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เป็นกรรมการและเลขานุการ