อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ให้กำลังใจ-ขอบคุณ ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมส่งออกทุเรียนคุณภาพ

ปีใหม่ไทย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ให้กำลังใจ-ขอบคุณ เกษตรกร ผู้ประกอบการล้ง มือตัด และ ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจ เตรียมพร้อมส่งออกทุเรียนคุณภาพแสนล้านบาทสู่จีน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อม  ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมกล่าว ขอบคุณ  เกษตรกร ผู้ประกอบการล้ง หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

IMG 2884

รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาวิทยาลัยในพื้นที่ หอการค้าจังหวัด และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ (MAFTA) สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย สมาคมการค้าธุรกิจเกษตรไทย – จีน สมาคมทุเรียนไทย (TDA) สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย ที่ทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรอย่างใกล้ชิด เข้มข้น รักษาคุณภาพทุเรียนสำหรับส่งออกไปยังประเทศจีน คาดว่าในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 ที่จะมาถึงนี้จะสามารถส่งออก ทุเรียนสด ปริมาณไม่น้อยกว่า 700,000 ตัน มูลค่ากว่า แสนล้านบาท

IMG 2881

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามประกาศจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ประกาศวันตัดทุเรียนหมอนทอง ประจำปี 2566 วันที่ 15 เมษายน หากจะตัดทุเรียนก่อนกำหนดวันเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องนำตัวอย่างทุเรียนไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจุดที่กำหนด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งแป้งทุเรียนตามมาตรการตรวจก่อนตัดจากสวน สำหรับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ต้องแจ้งด่านตรวจพืช และ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ. 6) เข้าตรวจก่อนการตรวจปิดตู้ของด่าน 

ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร โรงคัดบรรจุ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า อย่างเคร่งครัด

IMG 2882

กรมวิชาการเกษตร โดย สวพ. 6 มีมาตรการร่วมกับ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก เร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่สำคัญ มือตัดทุเรียน ต้องย้ำให้เข้าสู่กระบวนการของสำนักงานเกษตรจังหวัดที่รับผิดชอบ ในการขึ้นทะเบียน นักคัด นักตัดทุเรียน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัด และ ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชสวนของกรมวิชาการเกษตร จัดอบรมนักตัดทุเรียนมืออาชีพโดยเปิดอบรมฟรี ซึ่งการอบรมดังกล่าว ประสบความสำเร็จ ลดปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนได้ กรมวิชาการเกษตร จึงขอขอบคุณ มือตัดทุเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการจัดอบรมนักคัดนักตัดทุเรียนมืออาชีพ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจติดตามการแยกสีล้ง สีเขียว เหลือง แดง และวางแผนการเข้าตรวจตามประเภทที่ได้จัดเกรดไว้ ล้งที่ได้เป็นสีเขียว หมายถึง ล้งที่มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กรมกำหนด และให้ความร่วมมือดีกับหน่วยงานและมีความเข้าใจกับแนวปฏิบัติ อาจจะลดการเข้าไปตรวจสอบ ส่วนสีเหลือง และแดง คือล้งที่อาจจะมีการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง และจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้าตรวดังนั้นขอเชิญชวนให้ทุกล้ง ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมกำหนดเพื่อเป็นสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นชื่อเสียงของแต่ละแห่งด้วย อย่างไรก็ตามขอให้ทุกล้งช่วยตรวจสอบทุเรียนก่อนซื้อ ไม่ซื้อทุเรียนอ่อนจากมือตัดที่ไม่รักษากติกา เพื่อรักษาคุณภาพไม่ให้มีทุเรียนอ่อนหลุดรอดออกมาตลาดหรือส่งออก

“ฤดูส่งออกทุเรียน 2566 กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานทุเรียนเพื่อการส่งออกพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอด Supply Chain  ตามนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างจุดเด่นให้ทุเรียนไทยสามารถแข่งขันได้ รักษาตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีน ให้สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตในสวนเกษตรกร แหล่งที่มาของทุเรียนจากสวน การคัดบรรจุ การรับรองสุขอนามัยพืช และกระบวนการขนส่งโลจิสติกส์  ไปจนถึงด่านนำเข้าที่ประเทศจีนให้สามารถทวนสอบและติดตามข้อมูลในทุกขั้นตอนได้ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยกระดับการแข่งขันในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานของทุเรียนไทย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวในตอนท้าย 

IMG 2890
IMG 2891
IMG 2888