ก.เกษตรฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปลัดเกษตรฯ และบุคลากรให้ความสำคัญสูงสุดต่อการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ว่า ในปีนี้ได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธีทางสงฆ์ โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่16พฤษภาคม 2566และถือเป็นวันเกษตรกรด้วยสำหรับในวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่ 17พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

     

%E0%B9%82%E0%B8%84
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยกำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณี ให้จัดขึ้นในเวลานั้นอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

       

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช 2566 นี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาคือ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่นางสาวปนัดดา เปี่ยมมอญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย คู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนา จำนวน 16 ราย และพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล

อนึ่ง ในปีนี้กรมการข้าวทำหน้าที่ในการจัดเตรียมพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืช ซึ่งนำมาใช้ในงานพระราชพิธีฯ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี 2565โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มาใช้ในงานพระราชพิธีฯ ประจำปี 2566ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 6 พันธุ์(ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 539 กิโลกรัม, ปทุมธานี 1 จำนวน 325 กิโลกรัม, กข6 จำนวน 73 กิโลกรัม, กข87 จำนวน 400 กิโลกรัม, กข85 จำนวน 521 กิโลกรัมและกข43 จำนวน 386 กิโลกรัม) เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้าในพระราชพิธีมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,244 กิโลกรัมและจัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพสกนิกร ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

   

สำหรับในปี 2566กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญประชาชนรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดียรวมทั้งสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ได้ทาง http://rice.moac.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 พฤษภาคม 2566 และเริ่มรับเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม –16 มิ.ย. 2566 ตามรายละเอียดที่ท่านได้ลงทะเบียนโดยส่วนกลางรับได้ที่กรมการข้าว ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร. 0-2561-3794 และส่วนภูมิภาครับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร                

  
1429759