กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานสัมมนาครูบัญชีอาสา ประจำปี 2566

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการนำระบบบัญชีไปวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เกษตรกรมีการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อพัฒนาอาชีพ กรมฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ในการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลแก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร พร้อมทั้งกำกับแนะนำ กระตุ้นและติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรให้สามารถจัดทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และบูรณาการการสอนบัญชีในโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อันจะเป็นการสนับสนุนให้การประกอบอาชีพของเกษตรกร ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างแกนนำเกษตรกรเป็นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)  ในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคการเกษตร สามารถพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้เป็น Smart Farmer ด้านบัญชีเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีและการนำบัญชีมาใช้ประโยชน์ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรและบุคคลในชุมชนได้

%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5 2
สัมมนาครูบัญชีอาสา

รวมทั้งมีการกำหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายด้านบัญชีส่งเสริมการมีครูบัญชีประจำศูนย์การเรียนรู้ ให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร และขยายเครือข่ายชมรมครูบัญชีอาสาทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อให้ครูบัญชีได้มีการรวมกลุ่ม แลกเปลี่ยนแนวทางการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในชุมชนต่อไป

3 %E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%AA
สัมมนาครูบัญชีอาสา

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมฯได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผนงานโครงการที่สำคัญเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2566 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดให้มีโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “อยู่รอด ปลอดหนี้ ยกระดับภาคเกษตรไทย ด้วยบัญชีฟาร์ม” ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ทเขาใหญ่ – นครนายก จังหวัดนครนายก โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ตลอดจนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2566 รวม 77 รายเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณของครูบัญชีอาสาให้ปรากฏและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน

     

%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5
สัมมนาครูบัญชีอาสา

“ครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรควบคู่กับการนำบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงถือเป็นตัวแทนภาคประชาชนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดให้วันที่ ๙ พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” เพื่อยกย่องและเชิดชูครูบัญชีที่ช่วยขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชี ให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคเกษตร สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรอีกด้วย”อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าว.