สนค.เปิดตัวแดชบอร์ดใหม่”กุ้งขาวแวนนาไม” ดูข้อมูลการผลิต ราคา ตลาดส่งออก ชี้ปี 65ส่งออกเพิ่มขึ้น 83.4% มูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สนค.เปิดตัวแดชบอร์ดรายการใหม่ “กุ้งขาวแวนนาไม” รวบรวมข้อมูลตั้งแต่การผลิต ราคา ตลาดส่งออก และโอกาสในการขยายการส่งออก เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลและนำไปใช้ในการวางแผนการผลิต และการทำตลาด ผ่านเว็บไซต์ คิดค้า .com

53898213 2097775953651951 5629053308585902080 n
พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สนค.


         
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. ได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยล่าสุดได้เผยแพร่แดชบอร์ดกุ้งขาวแวนนาไม (กุ้งขาว) โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่การผลิต ราคา ตลาดส่งออกของไทย และโอกาสในการขยายการส่งออก เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูข้อมูล และนำมาใช้ในการวางแผนการผลิต และการทำตลาด ซึ่งสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ www.คิดค้า .com
         

ทั้งนี้ ในด้านการผลิตปี 2565 พบว่า ไทยมีผลผลิตกุ้งขาวประมาณ 2.4 แสนตัน ลดลง 0.07% มีพื้นที่เพาะเลี้ยงทั่วประเทศกว่า 2.7 แสนไร่ และมีจำนวนฟาร์ม 22,336 แห่ง ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากภาคใต้ 62.34% ของผลผลิตทั้งประเทศ รองลงมา คือ ภาคตะวันออก 25.06% และภาคกลาง 12.60% สำหรับ 3 จังหวัดแรก ที่มีผลผลิตสูงสุด คือ สุราษฎร์ธานี ปริมาณ 40,950 ตัน ฉะเชิงเทรา 20,356 ตัน และตรัง 18,740 ตัน จังหวัดที่มีพื้นที่เพาะเลี้ยงมากที่สุด คือ ฉะเชิงเทรา นครปฐม และจันทบุรี ตามลำดับ และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-มี.ค.) มีผลผลิตกุ้งขาวทั่วประเทศ ประมาณ 4.5 หมื่นตัน ลดลง 2.14%
         

สำหรับด้านราคา พบว่า ในช่วง 3 เดือนของปี 2566 ราคาเฉลี่ยกุ้งขาวของไทยที่เกษตรกรขายได้ ขนาด 51-60 ตัว/กิโลกรัม (กก.) อยู่ที่ 175.6 บาท/กก. ซึ่งราคากุ้งปากบ่อของประเทศผู้นำตลาด ขนาด 50 ตัว/กก. เช่น เอกวาดอร์ และอินเดีย มีราคาต่ำกว่าไทย 106.5 และ 137.5 บาท/กก. ตามลำดับ ขณะที่เวียดนามมีราคาสูงกว่าไทย 180.3 บาท/กก.

ส่วนการส่งออก ในปี 2565 ไทยส่งออกกุ้งขาวและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 98,800.1 ตัน มูลค่า 1,072.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 83.4% แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กุ้งขาวมีชีวิต สด แช่เย็น และแช่แข็ง 576.91 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 784.0% 2.กุ้งขาวปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย ไม่บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านไม่ได้ 174.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 17.8% และ 3.กุ้งขาวปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านไม่ได้ 320.88 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 5.3% ตลาดส่งออกสำคัญของไทย คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน มีสัดส่วน 27.0% 27.0% และ 17.6% ของมูลค่าการส่งออกกุ้งขาวของไทยตามลำดับ โดยมูลค่าการส่งออกกุ้งขาวไป 3 ประเทศดังกล่าว รวมกันมีสัดส่วนมากกว่า 70% ของมูลค่าการส่งออกกุ้งขาวทั้งหมดของไทย ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบการส่งออกสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของโลก ในปี 2564 โลกส่งออกเป็นมูลค่า 26,429.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.อินเดีย สัดส่วน 21.7% ของมูลค่าการส่งออกของโลก 2.เอกวาดอร์ 19.5% 3.เวียดนาม 14.8% 4.อินโดนีเซีย 8.4% 5.จีน 7.5% โดยไทยเป็นอันดับ 6 สัดส่วน 5.5%

นายพูนพงษ์กล่าวว่า หากพิจารณามูลค่าการส่งออกของไทย พบว่ามากกว่า 50% เป็นการส่งออกในรูปแบบกุ้งขาวมีชีวิต สด แช่เย็น และแช่แข็ง ซึ่งเป็นเพียงการผลิตขั้นต้น ไทยยังสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงขึ้น หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา โดยเอกวาดอร์ อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกในรูปแบบกุ้งแช่แข็ง ขณะที่จีนส่งออกกุ้งปรุงแต่งในสัดส่วนที่มากกว่า

โดยราคาส่งออกเฉลี่ยของโลก (ข้อมูลปี 2563 ล่าสุด) ของสินค้า 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.กุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง มีมูลค่า 6,972 เหรียญสหรัฐ/ตัน 2.กุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย ไม่บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านไม่ได้ มีมูลค่า 9,876 เหรียญสหรัฐ/ตัน และ 3.กุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านไม่ได้ มีมูลค่า 10,628 เหรียญสหรัฐ/ตัน

“ภาครัฐไทยกำหนดเป้าหมายเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ถึง 4 แสนตัน ในปี 2566 และให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโรคระบาด การเข้าถึงสินเชื่อของเกษตรกร สร้างช่องทางการขาย และนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย สนค. เห็นว่า นอกจากการเพิ่มปริมาณผลผลิตแล้ว ผู้ประกอบการควรมุ่งผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และไทยต้องเร่งพัฒนาสู่การเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงต่อไป”นายพูนพงษ์กล่าว