สหกรณ์การเกษตรนาเยีย อุบลราชธานี เดินหน้าแก้หนี้สมาชิก หนุนสร้างระบบน้ำปลูกข้าวโพดหลังนา

สหกรณ์การเกษตรนาเยีย อุบลราชธานี เดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกพส. หวังสร้างระบบน้ำไร่นาและส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวโพดหลังนาและเลี้ยงโค-กระบือสร้างรายได้ มีกำลังส่งชำระหนี้คืนสหกรณ์

การส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์อย่างโค-กระบือสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 10,000 บาท/ไร่ ถือเป็นโมเดลต้นแบบแก้หนี้สหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

IMG 3760

นายไสว ห่องคำ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด อยู่บ้านเลขที่  26 ม. 4 ต.นาเยีย อ.นาเยียจ.อุบลราชธานี หนึ่งในสมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์  ผ่านโครงการสร้างระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ โดยโครงการสร้างระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กู้เงินสหกรณ์มาจำนวน 5 หมื่นบาทเมื่อปี2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแบ่งเป็นขบ่อน้ำและติดตั้งระบบน้ำในแปลง  ขณะโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือกู้มา 1 แสนบาท โดยกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปีทั้งสองโครงการ

ปัจจุบันไสวมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว 16 ไร่ หลังจากฤดูทำนาได้แบ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 ไร่ ขายผลผลิตได้เงินมากกว่า 70,000 บาท ในส่วนการเลี้ยงวัวปัจจุบันมีวัว 16 ตัวและยังรับซื้อวัวนำไปจำหน่ายต่อประมาณ 20 ตัว/เดือน นอกจากนี้ยังปลูกหญ้าสด และอัดฟางก้อนไว้เป็นอาหารของวัวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

“ปีที่แล้วกู้สหกรณ์มา 5 หมื่นทำระบบน้ำในแปลง ส่งคืนปีละ1หมื่นพร้อมดอกภายใน 5 ปี ทำให้ปีนี้มีน้ำสามารถปลูกข้าวโพดหลังนาได้   จากเมื่อก่อนหลังเสร็จนาก็ไม่ได้ปลูกพืชอะไรเลย เพราะไม่มีน้ำ ตอนนี้ระบบน้ำไม่มีปัญหาแล้ว ข้าวโพดนาแล้งปีนี้เก็บได้ขาย 2 เกวียน กิโลละ 9.30 บาท ส่วนโครงการวัว กู้มาแสนนึง ส่งเฉพาะดอกปีละ  9 พันมีกำหนดชำระ 5 ปีเช่นกัน ทั้งสองโครงการชาวบ้านแถวนี้เขาอยากได้อยากเข้าร่วมโครงการกัน”

IMG 3759

เกษตรกรสมาชิกคนเดิมยอมรับว่าจากการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทำให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมทางการเกษตร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถทำกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องและมีรายได้ตลอดทั้งปี สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนด รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกสหกรณ์รายอื่นที่สนใจในการทำการเกษตรในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันด้วย

นายมาลัย พวงเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด และใช้แปลงเกษตรของตนเองบนเนื้อที่ 39 ไร่ ณ บ้านเลขที่ 100 ม.3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบให้สมาชิกได้เข้ามาเรียนรู้  ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์  

โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ โครงการสร้างระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเงินกู้ระยะสั้น ระยะปานกลาง รวม 680,000 บาท โดยในพื้นที่ดังกล่าวมีการทำกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ อาทิ ทำนา เลี้ยงวัว 6 ตัวและเลี้ยงกบ มีรายได้จากการขายข้าวนาปี ซื้อ – ขายวัว  และแปรรูปกบ จำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook, Line รวมรายได้ประมาณ 234,000 บาท/ปี

IMG 3757

สำหรับสหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2536 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,522 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 127 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ เพื่อการประกอบอาชีพ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรและผลิตสินค้าและธุรกิจการรวบรวมผลผลิต ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสหกรณ์ฯ ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด(มหาชน)ในการรวบรวมข้าวโพด สรุปผลการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 29 เม.ย. 2566 รวม 4,261  ตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 38 ล้านบาท

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้ดำเนินโครงการสร้างระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน 60 รายสนับสนุนเงินกู้ระยะปานกลาง รายละ  50,000 บาท ส่งชำระคืน ภายใน 5 ปี ปีละ 10,000 บาท และโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง โค – กระบือ จำนวน  38 ราย วงเงินรวม 3,800,000 บาท ให้กู้รายละ  100,000 บาท ส่งชำระคืน 5 ปี ปีแรก ชำระเฉพาะดอกเบี้ย ปีที่ 2 – 5 ชำระเงินต้น ปีละ 25,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ส่งผลให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สามารถส่งชำระหนี้ได้มากถึง 99.67% สมาชิกสามารถทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และมีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาเยีย จำกัด โดยมี นายมาลัย พวงเพชร ประธานกรรมการ นายไพวัลย์ คำหาญ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์ คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและฟื้นการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ดีขึ้น พร้อมให้คำแนะนำ แนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์รวมทั้งการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์

“กรมฯ ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 อยากเน้นย้ำให้สหกรณ์เมื่อสนับสนุนเงินกู้ให้กับสมาชิกไปแล้ว ขอให้ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้และขอให้สหกรณ์นำสมาชิกที่ประสบผลสำเร็จใช้เป็นต้นแบบขยายผลสู่สมาชิกรายอื่นต่อไปด้วย”               

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวย้ำระหว่างเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯนาเยีย จำกัด ทั้งนี้ ทางกรมฯมีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. ซึ่งเป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้นำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป