ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์-เร่งรัดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ครบวงจรอย่างเป็นรูปธรรม

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามงานและหารือข้อราชการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า การประชุมในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ทั้งระยะเร่งด่วนไปจนถึงระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาภาคเกษตรไทยทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและมีความพร้อมในการยกระดับในระยะต่อไป ทั้งในด้านการส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ มีการบริหารธุรกิจไม่ขาดทุน แก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกและสหกรณ์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิก นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีของเกษตรกรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

         

ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำหรับ “กรมส่งเสริมสหกรณ์” มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ์โดยยึด “แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)” เป็นทิศทางการในการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาสหกรณ์ คือ “สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งแผนดังกล่าวได้มีการศึกษาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงแผนระดับ 3 ที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมี 6 ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาสหกรณ์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรและดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินธุรกิจ ตามลักษณะธุรกิจ และประเภทของสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการเชื่อมโยงและร่วมมือกันทางธุรกิจและสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างธรรมาภิบาลในขบวนการสหกรณ์ และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขบวนการสหกรณ์และภาครัฐเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

         

ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมและยกระดับให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า รวม 8 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นต้น2) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) และ 3) โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์

ขณะเดียวกัน “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์เพื่อรองรับการใช้งานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ SmartMe แอปพลิเคชันสาหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ใช้บันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ SmartMonitor แอปพลิเคชันสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแล และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางการเงิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ เฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน เป็นต้น

ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า