เกษตรร่วม MOU ยกระดับพัฒนาศักยภาพเด็ก 2565-2570

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มุ่งมั่นให้เด็กไทย“เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง”

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

690E0C3C 4DB4 4376 BE89 22E3AEDE1035

 ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 12 กระทรวง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4D6D394A D796 4302 B8CA 720E62FAA871

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มีผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือ นักเรียน เด็ก เยาวชน ครูและผู้ปกครอง ได้รับความรู้และความเข้าใจในเกี่ยวกับระบบชลประทาน ด้านการสหกรณ์ ด้านการเกษตร (พืชประมง ปศุสัตว์) การถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และโภชนาการ และสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับไปใช้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 

รวมทั้งสามารถขยายผลการดำเนินงานโครงการ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนขยายไปสู่ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป

13971667 9963 4C55 9823 B16ED2140275