ปลัดเกษตรฯนำทัพ บิ๊กเกษตร บุก ก.เกษตรซาอุฯ ดันส่งออกและความร่วมมือเกษตร

550982
ปลัดเกษตรฯนำทัพ บิ๊กเกษตร บุก ก.เกษตรซาอุฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 66 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือกับนายอาเหม็ด บิน ซาเลห์ อัล อิยาดะห์ อัล-คัมซี ปลัดกระทรวงด้านการเกษตรของกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตร ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อผลักดันการค้าและความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย

S 174022668
ปลัดเกษตรฯนำทัพ บิ๊กเกษตร บุก ก.เกษตรซาอุฯ

ปลัดเกษตรฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมฯ ว่า ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นมิตรประเทศของไทยที่สำคัญยิ่ง
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินความร่วมมือด้านการเกษตร
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคเอกชน และความร่วมมือในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย BCG และ Saudi Vision 2030 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประเด็นด้านการค้าต่าง ๆ ที่ได้หยิบยกเพื่อผลักดันกับซาอุดีอาระเบีย ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกพืชเพื่อการเพาะปลูก โคมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูป สินค้าประมง และสินค้าสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง พร้อมทั้งผลักดันการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงริยาด

550988
ปลัดเกษตรฯนำทัพ บิ๊กเกษตร บุก ก.เกษตรซาอุฯ

นอกจากนี้ ปลัดเกษตรฯ กล่าวว่า ฝ่ายซาอุดีอาระเบียมีความประสงค์ผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและวิชาการ เกษตรระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์ (อาหารแมวและเป็ด) การพัฒนาระบบสหกรณ์ การส่งเสริมเครือข่ายด้านการค้าของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากซาอุดีอาระเบียมายังไทย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเสริมสร้างและเร่งรัดการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศอีกครั้ง 

 

S 174022748
ปลัดเกษตรฯนำทัพ บิ๊กเกษตร บุก ก.เกษตรซาอุฯ

ทั้งนี้ ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 37 ของไทย ในระหว่างปี 2563-2565 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 0.33 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลก โดยในปี 2565 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 7,388 ล้านบาท และมีอัตราการค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 1.41 ต่อปี ทั้งนี้ สัดส่วนการส่งออกร้อยละ 84.82 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา) ปรุงแต่ง ข้าว อาหารสุนัขหรือแมว สับปะรดปรุงแต่ง ข้าวโพดหวาน อาหารปรุงแต่ง รวมทั้งซอส และของปรุงแต่ง