กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโครงการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%8711
สัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติของบุคลากรในระดับเขต จังหวัด และอำเภอในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การส่งเสริมด้านนวัตกรรมการเกษตร และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1
สัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ทั้งนี้มีบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัด เกษตรอำเภอ/บุคลากรของสำนักงานเกษตรอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จำนวน 77 คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

371277629 659468662955769 6585452996974363688 n
สัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1
สัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99
สัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99 1
สัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

%E0%B8%A1%E0%B8%B0
สัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น