ครม.ไฟเขียวเห็นชอบต่ออายุ วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข นั่งเลขาธิการ ส.ป.ก.อีก 1 ปี (ต่อครั้งที่ 2 )

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

LINE ALBUM %E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2 %E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%81 %E0%B9%92%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B9%99%E0%B9%91%E0%B9%95 58
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก.

ทั้งนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ครม.มีมติต่อเวลาไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จนวันนี้ ครม.ต่อเวลาเพิ่มเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะทำให้ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เป็นเลขาธิการส.ป.ก.ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุด

ประวัติ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

-เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

-อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

-อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์