นายกฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล เพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมงแล้ว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 240/2566 วันที่ 18 กันยายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล เพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมง มี นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นประธานกรรมการ /รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 

นายปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมงรองประธานกรรมการคนที่ 2 /อธิบดีกรมจัดหางาน /อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน /อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ /อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง /อธิบดีกรมเจ้าท่า /ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย /ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ /ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา /ผู้แทนกองทัพเรือ /ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ผู้แทนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล /ผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย /ผู้แทนสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ  

และมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 คน ประกอบด้วย นางนลินี ทวีสิน ผู้ทรงวุฒิด้านต่างประเทศ /นางพวงทอง อ่อนอุระ ผู้ทรงวุฒิด้านกฎหมายประมงระหว่างประเทศ /นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญการประมงนอกน่านน้ำ

และให้อธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ /ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ /ผู้อำนวยการกองนโนยบายและแผนงาน กรมประมง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กำหนดให้ ศึกษา ทบทวน ข้อแจ้งเตือน กฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) และ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO : International Plan of Action to Prevent, Deter and EliminateIllegal, Unreported and Unregulated Fishing) และวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ ต่อการประมงและอุตสาหกรรมประมงประเทศไทย จากการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อนำไปสู่การเจรจาระหว่างกันอีกครั้งต่อไป

ศึกษา ทบทวน พิจารณาสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายประมงไทยให้สอดคล้อง

หมาะสมกับบริบทของการประมงไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

ดำเนินการเจรจากับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ EUเพื่อให้ประเทศไทยได้คืนสิทธิการประมงดังเดิม โดยเฉพาะการประมงท้องถิ่นที่ปฏิบัติมาอย่างช้านาน

เสนอมาตรการเยียวยาและแก้ไขผลกระทบต่อชาวประมงและอุตสาหกรรมประมงและการฟื้นฟูอุตสาหกรรมประมงไทย

ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ การเจรจาระหว่างประเทศ และการช่วยเหลือชาวประมง

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว

IMG 6542
IMG 6543
IMG 6544